Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 25 stycznia 2020 r.

imieniny: Miłosz, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW
Skierniewice, 20 listopada 2009 r.

Pani / Pan

__________________________
 _________________________
Radna/ Radny  Rady  Miasta
 S k i e r n i e w i c e

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) zwołuję LIX sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 27 listopada 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej nowej hali OSiR ul. Pomologiczna 8 w  Skierniewicach.


Porządek  obrad :  

1)    Otwarcie.

2)    Uwagi do porządku dziennego.

3)    Przyjęcie Protokołu Nr LVII/09 z LVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 września 2009 roku oraz Protokołu Nr LVIII/09 z LVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 9 paĽdziernika 2009 roku.

4)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.

5)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku.

6)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku.

7)    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2010 roku.

8)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości.

9)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

10)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku leśnego.

11)    Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Skierniewice o nie obniżanie średniej ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego w roku 2010.

12)    Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Skierniewice o nie obniżanie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego w roku 2010.

13)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Skierniewice.

14)    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany granic Miasta Skierniewice (załączniki do wniosku – do wglądu w Biurze Rady Miasta).

15)    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Łódzkiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej.

16)    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2009 r.

17)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 206/2 o powierzchni 0,2000 ha, położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego w Skierniewicach (obręb 4).
 
18)    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerami działek 287/3, 287/7 i 287/17 o łącznej powierzchni 0,1352 ha, położonej przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach. 

19)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

20)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. obszaru przy ulicy Widok).

21)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. działki na osiedlu Rawka-Międzytorze). 

22)    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice obejmujący Rynek oraz kwartał zabudowy pomiędzy Rynkiem i ulicami: Okurzanego, Floriana, Kościelną i Senatorską.

23)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ul. H. Sienkiewicza (nieruchomości o numerach: 10, 12 i 14).

24)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – miasto Skierniewice, obszar przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie (działki o numerach ewidencyjnych: 517/1 i 517/2).

25)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – miasto Skierniewice, obszar położony w rejonie skrzyżowania ulicy: J. Piłsudskiego i S. Moniuszki.

26)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – miasto Skierniewice, obszar przy skrzyżowaniu ulic: Lipowej i F. Modrzewskiego.

27)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Rawską, Trzcińską i Graniczną.

28)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/155/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

29)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 

30)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku. 

31)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej w Skierniewicach na umieszczenie herbu Miasta Skierniewice na folderach, zaproszeniach i materiałach promocyjnych XVII Halowych Mistrzostw Polski Sędziów Piłki Nożnej.

32)    Informacja Prezydenta Miasta Skierniewice o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2008/2009.

33)    Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 30 września 2009 roku do 17 listopada 2009 roku. 

34)    Interpelacje i zapytania radnych.

35)    Wolne wnioski i oświadczenia.

36)    Sprawy różne.

37)    Zamknięcie sesji.   
 
PRZEWODNICZĄCY  RADY
Mariusz Dziuda

Podstawa prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-11-23 14:43:46.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-11-23 14:43:46.
czytano: 1816 razy, id: 1112
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-11-23
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020