Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 kwietnia 2020 r.

imieniny: Benedykt, Wacław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW
1. Jednostka prowadząca sprawę :  Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9, pok. Nr 19 tel. 834-51-50

Podstawa prawna: art. 47a ust. 5 w związku z art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (Dz. U. Z 2005 roku Nr 240, poz. 2027 z póĽn. zm.)

Wymagane dokumenty:

pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zawierający:
  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres
  • określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć  ustalenia numeru porządkowego dla budynku:
a.  wybudowanego – jeżeli nie jest on ujawniony jeszcze w ewidencji     gruntów i budynków należy przedłożyć kopię inwentaryzacji powykonawczej budynku

b.  będącego w trakcie budowy – należy przedłożyć kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub do wglądu dziennik budowy,

c.  prognozowanego do wybudowania – w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub opinię o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
- informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ( numer działki, obręb)

4. Opłaty:  nie pobiera się opłat od wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Skierniewice, sekretariat, pok. Nr 14, I piętro w Ratuszu, ul. Rynek 1, Skierniewice.
Termin załatwienia sprawy : 30 dni od złożenia wniosku.

5.  Informacje dodatkowe

  • Ustalenie numeru porządkowego następuje z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości
  • Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi  nieruchomościami władają mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 12:09:58.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 12:09:58.
czytano: 3278 razy, id: 199
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-02-18
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-02-18
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-02-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-08-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-08-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-07-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-07-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020