Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 5 kwietnia 2020 r.

imieniny: Irena, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UZNAWANIE POBOROWEGO/ ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY, UZNAWANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO, WYPŁACANIE ZASIŁKÓW, POKRYWANIE NALEŻNO?CI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH

Strona główna » Załatw Sprawę w Urzędzie » Sprawy wojskowe » UZNAWANIE POBOROWEGO/ ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY, UZNAWANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO, WYPŁACANIE ZASIŁKÓW, POKRYWANIE NALEŻNO?CI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH

Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póĽn. zm.)
•    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1857)
•    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1238 z póĽn. zm.)
Prezydent Miasta uznaje poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem, których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny przysługuje w czasie służby zasiłek

Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje:
1.    dowódca jednostki wojskowej - w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową i absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe,
2.    komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej - w stosunku do poborowego wójt lub burmistrz (prezydent miasta), który uznał poborowego za posiadającego na odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej, wyłącznym utrzymaniu członka rodziny - w stosunku do poborowego odbywającego służbę zastępczą
Prezydent Miasta, w drodze decyzji administracyjnej, uznaje poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, na jego udokumentowany wniosek za żołnierza samotnego.
Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej pokrywa się:
•    należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
•    należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
•    bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
•    należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie ryczałtu,
•    bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
Decyzję o pokrywaniu należności mieszkaniowych, na udokumentowany wniosek żołnierza lub poborowego, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta), właściwy dla miejsca położenia lokalu (domu) mieszkalnego żołnierza lub poborowego.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio:
1.    zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
2.    cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
3.    akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
4.    zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
5.    decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
6.    oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
7.    oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Szczegółowe informacje:
Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 8
Tel. (046) 834 51 22
E-Mail: so@skierniewice.um.gov.pl


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 12:31:39.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 12:31:39.
czytano: 3454 razy, id: 209
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020