Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 16 września 2019 r.

imieniny: Jagienka, Kamil

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW
Wymagane dokumenty
 
Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, występuje do  właściwego organu z wnioskiem o wydanie prawa jazdy załączając:
 • dowód tożsamości,
 • jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodniez zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemną zgodę rodzica  lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat ,
 • kserokopię prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz z  tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopię karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Uwaga!
W związku z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) poniżej zamieszczamy do pobrania klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami z zakresu wydania prawa jazdy. Podpisaną klauzulę prosimy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami.
do pobrania: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 
Na podstawie złożonych dokumentów organ generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę i przekazuje go osobie, której profil ten dotyczy.
 
Profil kandydata na kierowcę, organ wydający prawo jazdy, udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców oraz ośrodkowi egzaminowania kierowców
 
Profil kandydata na kierowcę wydaje się w przypadku:
 
 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
 • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,
 • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji
 • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty odesłane przez WORD do wydziału).
 
Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Dróg i  Komunikacji ul. Floriana 9 dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na wydruk prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 
Opłatę za wydanie prawa jazdy  w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) należy wnieść gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Skierniewice – PKO Bank Polski nr konta  39 1020 3352 0000 1002  0193 3951   /potwierdzenie przelewu można przesłać na adres email j.nowicka@um.skierniewice.pl/.
Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy pobierana jest opłata w wysokości 35,00zł.
 
 
UWAGA:
Informację , czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).
 
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Dróg i Komunikacji.
Źródło informacji: Justyna Nowicka. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 12:46:07.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 12:46:07.
czytano: 17532 razy, id: 213
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-13
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-09-13
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-09-13
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2016-04-29
Aktualizacja załącznika/ załączników


2016-04-29
Dodanie załącznika/ załączników


2016-03-02
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2015-09-14
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2015-09-14
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-05-14
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-04-12
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-04-12
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-02-18
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-07-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-02-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-02-01
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019