Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Umowa najmu lokalu z osobami, które są zobowiązane do opróżnienia lokalu mieszkalnego z uwagi na konieczną naprawę, Miejsce załatwienia: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , ul. Senatorska 12, I piętro, pok. nr 118 , tel

Strona główna » Załatw Sprawę w Urzędzie » Gospodarka komunalna i mieszkaniowa » Sprawa: Umowa najmu lokalu z osobami, które są zobowiązane do opróżnienia lokalu mieszkalnego z uwagi na konieczną naprawę, Miejsce załatwienia: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , ul. Senatorska 12, I piętro, pok. nr 118 , tel

Rodzaj sprawy: Umowa najmu lokalu z osobami, które są zobowiązane do opróżnienia lokalu mieszkalnego z uwagi na konieczną naprawę

Miejsce załatwienia: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , ul. Senatorska 12, I piętro, pok. nr 118 , tel. 046/833-23-01

Wymagane dokumenty: pisemny wniosek oraz kserokopia decyzji organu nadzoru budowlanego stwierdzającej konieczność dokonania stosownych napraw

wniosek w części informacyjnej, dotyczącej powierzchni mieszkalnej i użytkowej zajmowanej przez wnioskodawcę i jego najbliższych, winien być potwierdzony przez administrację budynku

Opłaty: wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy: w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, najemca jest obowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia jeżeli najemca jest nieobecny, albo odmawia udostępnienia lokalu, wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność najemcy lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, wynajmujący jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia najemcy, z czynności tych sporządza się protokół najemca powinien także udostępnić wynajmującemu lokal w celu dokonania: okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraĽnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, zastępczego wykonania przez wynajmującego prac obciążających najemcę. jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, najemca jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt wynajmującego do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok, czynsz za lokal zamienny, bez względu na wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż za lokal dotychczasowy lokal zamienny nie może mieć wyposażenia technicznego gorszego od lokalu dotychczas zajmowanego i powinien znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości powierzchnia pokoi w lokalu zamiennym powinna odpowiadać powierzchni pokoi dotychczas zajmowanych; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego najemcy przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni

Podstawa prawna: § 4 ust.1 pkt.5 Uchwały Nr 26/95/10 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 26 kwietnia 1995r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, zmienionej Uchwałą Nr 67/2000/26 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 sierpnia 2000r. Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r ( Dz. U. Nr 71 poz. 733 z póĽn. zmianami.)

Treść: osoba zobowiązana do opróżnienia mieszkania ze względu na konieczną naprawę, kierowana jest do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z chwilą dysponowania przez gminę lokalem, przy czym umowa najmu zostaje zawarta na czas określony.

Zatwierdził: Marcin UrbańskiPodstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z póĽn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004r. Nr 24 poz. 215)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. z 2002r. Nr 69 poz. 640 z póĽn. zm.).
WYDAWANIE KRAJOWYCH PRAW JAZDY
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • 16 lat dla kategorii A1, B1 lub T
  • 18 lat dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E
  • 21 lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
 3. odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.
Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje starosta
/ w Skierniewicach Prezydent Miasta / ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach – właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Prawo jazdy wydaje się w następujących przypadkach:

 • wydanie po raz pierwszy prawa jazdy;
 • rozszerzenie uprawnień / podwyższenie kategorii/;
 • wydanie wtórnika prawa jazdy, utrata, zmianqa danych, zniszczenie dokumentu
 • wymiana wojskowego dokumentu;
 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą;
 • wymiana prawa jazdy.
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

OBOWIĄZKOWA WYMIANA PRAW JAZDY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadza obowiązek wymiany praw jazdy wydanych przed dniem 1 lipca 1999r w następujących terminach:
 • wydanych w okresie od dnia 1 paĽdziernika 1968r. do dnia 31 grudnia 1983r.
  • do dnia 31 marca 2003r.,
 • wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984r. do dnia 30 kwietnia 1993r.
  • do dnia 31 grudnia 2004r.,
 • wydawanych w okresie od dnia 1 maja 1993r. do dnia 30 czerwca 1999r
  • do dnia 30 czerwca 2006r.
Prawa jazdy podlegające wymianie tracą ważność po upływie ustalonych terminów.
Wymiany prawa jazdy dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami.

Do wniosku załącza się:
 1. wyraĽną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób ,aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem , z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
 2. kserokopię prawa jazdy podlegającego wymianie,
 3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.
 4. Dowód osobisty.
Nowy dokument wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.
Unieważnione prawo jazdy zwraca się jego posiadaczowi.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się po otrzymaniu od osoby:
 1. wniosku,
 2. fotografii,
 3. dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie,
 4. kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.
 5. Dowód osobisty.
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

OPŁATY ZA WYDANIE I WYMIANĘ PRAWA JAZDY ORAZ MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub na bankowy rachunek: KREDYT BANK S.A. o/Skierniewice nr 10 1500 1689 1216 8004 0721 0000:
 • za wydanie i wymianę prawa jazdy 84.00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł,
 • za wtórnik prawa jazdy 84zł
 • za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 30.00 zł.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Wydział Komunikacji
96-100 Skierniewice
ul. Floriana 9
tel/fax 046/834-51-40
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 19:30:05.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 19:30:05.
czytano: 2444 razy, id: 222
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020