Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Senatorska 12, I piętro, pok. 117, tel.

Strona główna » Załatw Sprawę w Urzędzie » Gospodarka komunalna i mieszkaniowa » Sprawa: Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Senatorska 12, I piętro, pok. 117, tel.

Rodzaj sprawy: Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Senatorska 12, I piętro, pok. 117, tel. 046/833-23-01

Wymagane dokumenty: oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie: numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji statystycznej (REGON), siedziba i adres,

określenie przedmiotu i obszaru działalności,

określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,

informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków,

informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków,

określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,

numer w rejestrze przedsiębiorców (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego),

projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Opłaty: Za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobiera się opłatę w wysokości 76 zł, na podstawie załącznika do ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z póĽn. zm.) część IV poz. 44 pkt 2.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice, Rynek 1, 96-100 Skierniewice. Odwołanie podlega opłacie w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł, a każdy załącznik 0,50 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póĽn. zm.)

Zatwierdził: Marcin UrbańskiPodstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z póĽn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004r. Nr 24 poz. 215)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. z 2002r. Nr 69 poz. 640 z póĽn. zm.).
WYDAWANIE KRAJOWYCH PRAW JAZDY
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • 16 lat dla kategorii A1, B1 lub T
  • 18 lat dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E
  • 21 lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
 3. odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.
Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje starosta
/ w Skierniewicach Prezydent Miasta / ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach – właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Prawo jazdy wydaje się w następujących przypadkach:

 • wydanie po raz pierwszy prawa jazdy;
 • rozszerzenie uprawnień / podwyższenie kategorii/;
 • wydanie wtórnika prawa jazdy, utrata, zmianqa danych, zniszczenie dokumentu
 • wymiana wojskowego dokumentu;
 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą;
 • wymiana prawa jazdy.
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

OBOWIĄZKOWA WYMIANA PRAW JAZDY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadza obowiązek wymiany praw jazdy wydanych przed dniem 1 lipca 1999r w następujących terminach:
 • wydanych w okresie od dnia 1 paĽdziernika 1968r. do dnia 31 grudnia 1983r.
  • do dnia 31 marca 2003r.,
 • wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984r. do dnia 30 kwietnia 1993r.
  • do dnia 31 grudnia 2004r.,
 • wydawanych w okresie od dnia 1 maja 1993r. do dnia 30 czerwca 1999r
  • do dnia 30 czerwca 2006r.
Prawa jazdy podlegające wymianie tracą ważność po upływie ustalonych terminów.
Wymiany prawa jazdy dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami.

Do wniosku załącza się:
 1. wyraĽną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób ,aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem , z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
 2. kserokopię prawa jazdy podlegającego wymianie,
 3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.
 4. Dowód osobisty.
Nowy dokument wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.
Unieważnione prawo jazdy zwraca się jego posiadaczowi.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się po otrzymaniu od osoby:
 1. wniosku,
 2. fotografii,
 3. dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie,
 4. kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.
 5. Dowód osobisty.
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

OPŁATY ZA WYDANIE I WYMIANĘ PRAWA JAZDY ORAZ MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub na bankowy rachunek: KREDYT BANK S.A. o/Skierniewice nr 10 1500 1689 1216 8004 0721 0000:
 • za wydanie i wymianę prawa jazdy 84.00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł,
 • za wtórnik prawa jazdy 84zł
 • za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 30.00 zł.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Wydział Komunikacji
96-100 Skierniewice
ul. Floriana 9
tel/fax 046/834-51-40
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 19:37:57.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 19:37:57.
czytano: 2755 razy, id: 224
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020