Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 1 października 2020 r.

imieniny: Heloiz, Igor

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLVII/171/08

Z dnia: 31 grudnia 2008r.

W sprawie: w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu na określonych obszarach Miasta Skierniewice


Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271 z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, zm. Dz. U. z 2007r. Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238), Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:


§1
Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) miejsce publiczne – miejsce ogólnie dostępne dla nieograniczonej ilości osób, które w nim się znajdują lub mogą z niego korzystać

2) pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest zlokalizowana droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

§2
Wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych na terenie miasta Skierniewice:

1. ze względu na wzmożony ruch pieszych w miejscach publicznych ograniczonych pasami drogowymi

1) ulicami Sienkiewicza, Dworcowa, Mickiewicza, Szkolna, Sobieskiego, Rataja, Al. Niepodległości, Cicha, Trzcińska, Kopernika,  Rawska, Koszarowa, Kilińskiego, Batorego, 1-go Maja, Czysta, Floriana, Kościelna, Senatorska, Prymasowska, Konstytucji 3-go Maja
  • (załącznik Nr 1)
2) ulicami Widok, M.C. Skłodowskiej, Brzechwy, Skrzypka, Działkowa, Nowobielańska, Armii Krajowej, Łowicka, Wyszyńskiego
  • (załącznik Nr 2)
2. ze względu na rekreacyjno-wypoczynkowy charakter
  • teren plaż i kąpielisk miejskich w Skierniewicach
3. w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, oraz zasobów komunalnych Miasta Skierniewice, w miejscach ogólnie dostępnych (klatki schodowe, piwnice, bramy, podwórka)

4. na cmentarzach przy ul. Kozietulskiego, ul. Rawskiej, ul. Warszawskiej i ul. Strobowskiej i w ich obrębie, oraz innych obiektów sakralnych i miejsc kultu religijnego (kapliczki, krzyże, itp.)

§3
Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych nie dotyczy:
1) lokali gastronomicznych posiadających zezwolenie na podawanie alkoholu

2) ogródków kawiarnianych usytuowanych na zewnątrz budynków, lecz stanowiących integralną część lokalu gastronomicznego posiadającego zezwolenie na podawanie alkoholu

3) innych wyznaczonych miejsc w okresie trwania imprez kulturalnych oraz promujących Skierniewice, organizowanych na podstawie odrębnych zezwoleń

4) Nocy Sylwestrowej w godzinach 20.00 – 6.00

§4
Za naruszenie zakazu określonego w § 2 przewiduje się sankcje zgodnie z art.431 ustawy o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz.473 z póĽn. zm.).

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§6
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-01-05 11:18:46.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-01-05 11:18:46.
czytano: 3169 razy, id: 3118
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-01-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-01-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-01-05
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-01-05
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020