Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XL/124/08

Z dnia: 8 paĽdziernika 2008r.

W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055,  z 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§1.
W treści uchwały Nr XXVII/17/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 lutego 2008 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W załączniku nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 rok” dokonuje się  następujących zmian:
  • Zalacznik-nr1-do-uchw-124-08
2) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta na 2008 rok” dokonuje się następujących zmian:
  • Zalacznik-nr2-do-uchw-124-08
3) W załączniku Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2008 rok” dokonuje się następujących zmian:
  • Zalacznik-nr3-do-uchw-124-08
4) W załączniku Nr 4 „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku” dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu pn. „Sala gimnastyczna przy SP Nr 7” zwiększa się całkowitą wartość zadania inwestycyjnego o kwotę 500 000 zł,
- w dziale 801, rozdział 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1-go Maja” z zakresem rzeczowym „Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej” z kwotą środków własnych 20 000 zł,
- w dziale 801, rozdział 80101 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Konopnickiej 5”                  z zakresem rzeczowym „Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej”  z kwotą środków własnych 20 000 zł,
- w dziale 801, rozdział 80104 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Iwaszkiewicza” z zakresem rzeczowym „Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej” z kwotą środków własnych 20 000 zł,
- w dziale 801, rozdział 80110 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów” z zakresem rzeczowym „Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej” z kwotą środków własnych 20 000 zł,
- w dziale 900, rozdział 90001 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej (od ul. Trzcińskiej do ul. Strobowskiej)” o kwotę 300 000 zł (środki własne),
- w dziale 900, rozdział 90001 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gerbery, Kaktusowej, Pomarańczowej” o kwotę 170 000zł (środki własne),
- w dziale 900, rozdział 90015 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych oraz wartość całkowitą zadania pn. ”Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta” o kwotę 90 000zł (środki własne),
- w dziale 926, rozdział 92601 zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne oraz wartość całkowitą zadania pn. „Modernizacja stadionu przy ul. Nowobielańskiej” o kwotę 300 000zł (środki własne).

5) W załączniku Nr 4a „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki drogowej w 2008 roku” w dziale 600, rozdział 60016 w zadaniu pn. „Wykonanie parkingu przy ul. Działkowej” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 90 000zł (środki własne).

6) W załączniku 4b „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” dokonuje się następujących zmian:
  • w dziale 754, rozdział 75411 zmienia się w dotychczasową nazwę zadania „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, gospodarczego uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego” na zadanie pn. „Zakup kamery termowizyjnej” oraz zwiększa się planowaną kwotę wydatków o 29 000 zł (z tego Ľródła finansowania: „dochody własne jst” 29 000 zł),

  • w dziale 754, rozdział 75416 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup dwóch kamer cyfrowych”  z planowana kwotą wydatków 50 000 zł.

7) W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku” w części powiatowej w dziale 852, rozdziale 85201, paragraf 2320 w kolumnie „Dotacje ogółem” wprowadza się kwotę 31 278 zł, oraz w kolumnie wydatki bieżące wprowadza się kwotę 31 278 zł, w tym wydatki bieżące 31 278 zł.

8) W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” w dziale 801, rozdział 80101 w zadaniu pn. „Sala gimnastyczna przy SP Nr 7” zwiększa się łączne koszty finansowe o 500 000 zł, w tym planowane wydatki w 2009 roku zwiększa się o 500 000 zł.

§ 2.
Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.    

Przewodnicząca Rady                                              
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-10-09 15:10:50.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-10-09 15:10:50.
czytano: 1665 razy, id: 3522
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-10-09
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-10-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-10-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020