BIP - Urząd Miasta Skierniewice

Strona główna

środa, 23 lipca 2014 r.

imieniny: Sława, Sławosz

Informacja o pracy Prezydenta

Strona główna » Prezydent » Informacje o pracy prezydenta » Informacja o pracy Prezydenta

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: w okresie od 17 czerwca do 27 lipca 2009r.


   pkt.

Informacja
o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice
w okresie od  17 czerwca do 27 lipca 2009 roku


Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

I. REALIZACJA INWESTYCJI
                                                                                            
Prezydent Miasta zaakceptował wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji w sprawie: dokonania następujących zmian w budżecie  miasta na rok 2009 w dziale 600 rozdział 60016:
 • na zadaniu pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Pamiętnej”  zwiększyć wartość zadania o kwotę 99 410,00 zł,
 • na zadaniu pn. „Wykonanie parkingu przy ul. Działkowej” zmniejszyć wartość zadania  o kwotę 99 410,00 zł.
Prezydent  skierował sprawę do Wydziału Finansowego w celu przygotowania projektu stosownej uchwały Rady Miasta.


Ponadto Prezydent Miasta wyraził zgodę na:

1)    udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo zamówień publicznych)  i podpisanie umowy z wykonawcą projektu budowlanego sali gimnastycznej dla LO w Skierniewicach, tj. Pracownią Projektową „ARCHITEKT” Lidia Bednarska z Łodzi, na wykonanie projektu budowlanego dodatkowych sal lekcyjnych zlokalizowanych nad zapleczem  sanitarno-technicznym projektowanej sali gimnastycznej, z terminem realizacji projektu do dnia 15 listopada 2009r. Wartość zamówienia wynosi 40.000,- zł  + podatek VAT;

2)     rozpoczęcie procedury przetargowej (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych)  na wykonanie  remontu i modernizacji  sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skierniewicach przy  ul. Nowobielańskiej 100  i  upoważnił pana Sławomira Gmaja - Sekretarza Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego;

3)    udzielenie zlecenia  (zgodnie z art. 4  pkt. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych)  firmie „Architektoniczna  Pracownia Autorska” Dominik Dudek ze Skierniewic,    na opracowanie dokumentacji technicznej dla zespołu boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Skierniewicach na osiedlu  Rawka, realizowanych w ramach programu „Moje boisko –  Orlik 2012”. Wartość w/w prac wynosi 22.000,- zł   + podatek VAT;
4)    udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)  i podpisanie umowy na dostawę i montaż urządzeń zabawowych z firmą „Inter-Flora” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,   na wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 4 przy ul. Iwaszkiewicza w Skierniewicach. Wartość zamówienia wynosi 36.884,58 zł  + podatek VAT, co daje wartość brutto 44.999,19 zł. Termin wykonania: do 31.08.2009r.;

5)    przedłużenie terminu wykonania robót przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach” do dnia 14.08.2009r. ( termin umowny  30.07.2009r.);

6)    rozpoczęcie procedury przetargowej (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) celem wyboru wykonawcy zadania: „Prace adaptacyjne w Przedszkolu Nr 4 w Skierniewicach” i upoważnił pana Sławomira Gmaja                        - Sekretarza Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego;

7)     udzielenie zlecenia i zawarcie umowy (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z firmą „Naj Architekci” sp. komandytowa, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 12a, na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego istniejącego budynku nr 5 na terenie byłej jednostki wojskowej na cele administracyjno-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Wartość w/w prac wynosi 7.000,- zł + 22% podatek VAT;

8)    rozpoczęcie procedury przetargowej na następujące zadania:
 • wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Bratkowej,
 • wykonanie nakładki bitumicznej wraz z zatokami parkingowymi  w ul. Kpt. Hali,
 • wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Sucharskiego,
 • wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Łuczyńskiego,
i upoważnił pana Sławomira Gmaja - Sekretarza Miasta do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

II. DROGOWNICTWO

    W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami, kontynuowane były prace związane z:

1)    bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych przez firmę SKIERGAZ Henryk Sałkowski  96-100 Skierniewice, Mokra Lewa 1a – zgodnie z umową nr REM-W/1234/KM/8/2009 z dnia 14 maja 2009r. W okresie sprawozdawczym wykonano:

 • mechaniczne profilowanie równiarką drogi, o średniej szerokości 5m i długości 128mb, zapewniającej dojazd do posesji położonych przy nieutwardzonym odcinku ulicy Armii Krajowej, wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 8.629,92zł brutto,
oraz zlecono:
 • do mechanicznego profilowania nawierzchni równiarką z użyciem walca następujące ulice: Skrzypka, Kosynierów, Czwartaków, Powstańców Warszawy, Irysowa, Gerbery, Kaktusowa, Krokusowa, Bratkowa, Pomarańczowa, Bananowa, Mandarynkowa, Cytrynowa,
 • do mechanicznego profilowania równiarką wraz z wyrównaniem nawierzchni żwirem grubości 7cm  ulice: Spokojna i sięgacz ulicy Bielańskiej,
 • wyrównanie nawierzchni destruktem asfaltowym łącznika od ul. Waryńskiego do Parku Miejskiego.
Wartość wykonanych prac zostanie określona w trakcie odbioru.

2)    naprawami cząstkowymi jezdni asfaltowych przez „SKIERDRÓG” Usługi Drogowe i Brukarskie Jan Jackowski, ul. Miedniewicka 27/9, 96-100 Skierniewice – zgodnie z umową nr REM-W/1053/KM/6/2009 z dnia 20 marca 2009r. Dokonano odbioru wykonanych remontów w ulicach: Łowicka, Asnyka, Rawska, 19 lutego, Iwaszkiewicza, Szkolna, Sobieskiego, Plac Jana Pawła II, Łódzka, Armii Krajowej, Plac Św. Floriana, Mszczonowska, Wspólna, Żeromskiego, Kozietulskiego, Prusa, Sucharskiego, Łódzka. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 30.626,15 zł brutto;

3)    wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni chodników i jezdni betonowych w ulicach miasta Skierniewice przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 62 – zgodnie z umową REM-W/1235/KM/9/2009 z dnia 18 maja 2009r. Dokonano odbioru wymienionego krawężnika w ulicy Ogrodowej oraz wyremontowanych chodników na terenie miasta. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 40.831,21 zł brutto;

4)    remontami cząstkowymi podbudów drogowych w ulicach miasta Skierniewice  przez „SKIERDRÓG” Usługi Drogowe i Brukarskie Jan Jackowski, ul. Miedniewicka 27/9, 96-100 Skierniewice – zgodnie z umową nr                            REM-W/1210/KM/7/2009 z dnia 4 maja 2009r. W omawianym okresie realizowano prace w ulicy Łódzkiej (po kanalizacji), na łącznej powierzchni 260m2. Wartość odebranych robót remontowych wyniosła 31.720,00zł brutto;

5)    utrzymaniem bieżącym oznakowania poziomego przez Firmę Wielobranżową „EFEKT” Mirosław Łuczyński, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 27 – zgodnie z umową nr KONSERWAC-W/1336/KM/7/20096/2008 z dnia 17 czerwca 2009r.  W okresie sprawozdawczym wykonano malowanie oznakowania poziomego na łącznej powierzchni 3.124,94m2. Wartość wykonanych i odebranych usług wyniosła 30.118,18 zł brutto.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie malowania oznakowania poziomego w ulicach: Konstytucji 3 Maja, Wita Stwosza, Reymonta, Mszczonowskiej, Senatorskiej, Rawskiej, Batorego, Sienkiewicza, Lelewela, Dworcowa, Unii Europejskiej, Sobieskiego, Szkolna, Mickiewicza,  Al. Niepodległości. Wartość wykonanych prac zostanie określona w trakcie odbioru;

6)    konserwacją sygnalizacji świetlnej ulicznej przez Spółkę Cywilną „EL-KO” ul. Iwaszkiewicza 16/23, 96-100 Skierniewice –  zgodnie z umową nr KONSERWAC-W/871/KM/5/2009 z dnia 21 stycznia 2009r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej oraz usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych i odebranych usług wyniosła 2.750,00 zł brutto;

7)    utrzymaniem bieżącym oznakowania pionowego - dokonano przeglądu stanu oznakowania pionowego ulic, a stwierdzone usterki i wady w oznakowaniu były usuwane przez firmę „PLANETA” Sp. z o.o. 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 21 – w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC - W/1015/KM/6/2009 z dnia 9 marca 2009r. Dokonano odbioru wykonanych robót na łączną kwotę 6.328,60 zł brutto;

Ponadto Prezydent Miasta (w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) udzielił zlecenia:
 • Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 17-go Stycznia 32 – na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Ogrodowej w Skierniewicach. Wartość zleconych robót wynosi 66.033,72 zł brutto,
 • firmie Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Andrzej Paczkowski, Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra – na oczyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Kościuszki na długości 470mb oraz oczyszczenie przepustu pod jezdnią ulicy Nowomiejskiej na długości 11,00mb. Wartość wykonanych i odebranych usług wyniosła  7.551,00 zł brutto
W omawianym okresie, na podstawie umowy UPOD-W/763/KM/1/2008 z dnia  19 listopada 2008r., odebrano usługę założenia ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz obiektów mostowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Skierniewice.

III. GOSPODARKA  MIENIEM  KOMUNALNYM

1)    Wykonując postanowienia uchwały Nr XLIII/153/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 10/16 części zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 163 o powierzchni 0,3561 ha, położonej przy ul.Strobowskiej 2 w Skierniewicach, w dniu 10 lipca 2009 roku przeprowadzony został pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w części 10/16 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163 o powierzchni 0,3561 ha położonej przy ul.Strobowskiej 2 w Skierniewicach, stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice w części 10/16 i osób fizycznych w części 6/16, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr LD1H/00034006/8. Cena wywoławcza wynosiła: 550.026,33 zł brutto. W związku z brakiem wpłaty wadium przetarg zakończył się  wynikiem negatywnym.

2)    Wykonując postanowienia uchwały Nr LIV/73/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, oddano w dzierżawę na kolejny okres 3 lat, na rzecz  Pływalni Miejskiej NAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach nieruchomości miejskie o łącznej powierzchni 14,5234 ha, położone nad zbiornikiem wodnym „ZADĘBIE” w Skierniewicach, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 1.200,00 zł brutto rocznie.

Po rozpatrzeniu wniosków Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Prezydent Miasta Skierniewice zdecydował:

 • oddać w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 18 września 2009 r. do dnia 21 września 2009 r., na rzecz Pływalni Miejskiej NAWA sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1 ha, stanowiące części działek położonych w Skierniewicach, oznaczonych numerami: 8, 21/11 i 15/1 – ul. Reymonta; nr 14 – ul. Wita Stwosza; nr 170 i 171 – ul. Żwirki; nr 68/2 – ul. Gałeckiego; nr 58 – ul. Zawadzkiego; nr 40, 38 i 17 – ul. Konstytucji 3 Maja;nr 18 – ul. Jagiellońska, nr 262 i 169 – Rynek, nr 6 – ul. Sienkiewicza,  z przeznaczeniem na zorganizowanie handlu ulicznego podczas Ogólnopolskich Dożynek Ogrodniczych XXXII Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Opłata jednorazowa z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości: równowartość 90% dochodu z wynajmu stoisk pod handel uliczny podczas Ogólnopolskich Dożynek Ogrodniczych XXXII SŚKOiW;
 • oddać w najem pomieszczenie o powierzchni 63 m2 znajdujące się w budynku garażowym zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/22, położonej przy ul. Batorego w Skierniewicach (dawne koszary wojskowe),   z przeznaczeniem na magazyn (zaplecze magazynowo-narzędziowe). Opłata z tytułu czynszu w wysokości: 378,00 zł brutto miesięcznie.
IV. GOSPODARKA  KOMUNALNA

Po rozpatrzeniu spraw przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej  i  Ochrony Środowiska Prezydent Miasta postanowił:

1)    zlecić wykonanie konserwacji mogił żołnierskich z I i II wojny światowej  na Cmentarzu Św. Józefa przy ul. Kozietulskiego oraz Cmentarzu „Strzelba” Zakładowi Betoniarskiemu Wyrób Nagrobków PPHU „DORA” Józef Poszwiński,  ul. Ustronna 1, 96-100 Skierniewice, za kwotę 14.600,00 zł brutto w terminie 1 m-ca od dnia zlecenia prac;

2)    wykonać prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Skierniewicach  sygn. akt IC 310/05 z dnia 19.01.2006 r., orzekający eksmisję p.J.B. z lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza  w Skierniewicach z prawem do otrzymania lokalu socjalnego,  z propozycją skierowania p.J.B. do wynajmu lokalu w budynku przy ul. Piłsudskiego w Skierniewicach o powierzchni użytkowej 14,08m²,  wyposażonego  w urządzenia wodno-kanalizacyjne;

3)    wynająć na rzecz p.A.C. zam. bez zameldowania w lokalu mieszkalnym  przy ul. Reymonta w Skierniewicach, na czas nieoznaczony lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego Miasta Skierniewice przy  ul. Sobieskiego  w Skierniewicach, składający się z  jednego  pomieszczenia z wnęką na kuchnię i łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej  23,98m², w tym powierzchni mieszkalnej 16,21m², wyposażony  w urządzenia techniczne;

4)    wykonać prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Skierniewicach sygn. akt IC 232/05 z dnia 04.11.2005 r., orzekający eksmisję p.T.S., p.G.S. i p.A.Z. z lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Batorego  w Skierniewicach bez prawa otrzymania lokalu socjalnego, z propozycją skierowania ww. osób do wynajmu lokalu na czas oznaczony - 3 lat w budynku komunalnym przy ul.Sobieskiego w Skierniewicach, składającego się z jednego pokoju z wnęką na  kuchnię oraz łazienką z WC o łącznej powierzchni użytkowej 25m², w tym powierzchni mieszkalnej 21 m², wyposażonego  w urządzenia techniczne;

5)    wynająć na rzecz rodziny p.I.T. zam. Skierniewice ul. Mszczonowska,  na czas nieokreślony lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego Miasta Skierniewice przy ul. Żwirki w Skierniewicach, składający się z  jednego  pokoju, kuchni, przedpokoju  i łazienki z  WC o powierzchni użytkowej  36,03 m², w tym powierzchni mieszkalnej 20,05 m², wyposażony w urządzenia techniczne;

6)    dokonać zamiany lokalu mieszkalnego zajmowanego przez p. J.B.   dwupokojowego z kuchnią i łazienką WC, położonego na IV piętrze w budynku przy  ul. Mszczonowskiej  w Skierniewicach na lokal w tym samym budynku komunalnym położony na II piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 36,49m², w tym powierzchni mieszkalnej  22,50m², wyposażony w urządzenia techniczne; 

7)    zawrzeć z Wojskową Agencją Mieszkaniową ugodę pozasądową w sprawie odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokalu socjalnego na rzecz    p. E.B. zam. Skierniewice ul. Zawadzkiego, wobec której orzeczona została eksmisja  z uprawnieniami do lokalu socjalnego, a nadal zajmującej lokal należący do zasobów WAM;

8)    zawrzeć z Wojskową Agencją Mieszkaniową ugodę pozasądową w sprawie odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokalu socjalnego na rzecz   p. E.N.-C. zam. Skierniewice ul. Wańkowicza, wobec której orzeczona została eksmisja z uprawnieniami do lokalu socjalnego, a nadal zajmującej lokal należący  do zasobów WAM;

9)    wynająć na rzecz rodziny p.J.S. zam. Skierniewice ul. Łowicka,      na czas nieokreślony lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego Miasta Skierniewice przy ul. Mickiewicza w Skierniewicach, składający się z  dwóch  pokoi, kuchni, przedpokoju  i łazienki z WC o powierzchni użytkowej  71,90 m²,  w tym powierzchni mieszkalnej 40,80m², wyposażony w urządzenia wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie etażowe.

V. OŚWIATA
Po rozpatrzeniu wniosków Wydziału Edukacji Prezydent Miasta podjął następujące decyzje:

1)    powołał komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w następujących placówkach oświatowych:

־    Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach,
־    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach,
־    Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach,
־    Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach,
־    Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach.

(podstawa prawna: art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty - Dz.U. z  2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.);

2)    wyznaczył termin złożenia wniosków o wyprawkę szkolną na dzień: 10 lipca br. – pierwszy termin, 4 września br. – termin uzupełniający (podstawa prawna: § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników);

3)    zatwierdził aneks nr 9 do projektu organizacji roku szkolnego 2008/2009 Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

VI. KULTURA, SPORT, SPRAWY SPOŁECZNE

Prezydent Miasta pozytywnie rozpatrzył wnioski Wydziału Spraw Społecznych  w sprawie:

1)    przyznania stypendium sportowego od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku dla Barbary Gruda - zawodniczki UKS „Nawa Skierniewice”;

2)    ufundowania nagród rzeczowych dla piątki skierniewickich finalistów  XV Ogólnopolskiego Finału „Czwartków Lekkoatletycznych”;

3)    objęcia patronatem Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt, który zostanie rozegrany w dniach 12-13 września br. w hali OSiR z okazji XXXII SŚKOiW  oraz ufundował puchar dla najlepszej drużyny;

4)    częściowej refundacji kosztów poniesionych przy organizacji XXXII SŚKOiW przez Instytut Warzywnictwa oraz Instytut Sadownictwa  i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w zakresie realizacji programu Święta i zdecydował o dofinansowaniu Instytutu Warzywnictwa w wysokości 9.000,-zł i Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w wysokości 16.000,-zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację wystaw przez obydwie placówki naukowe.

VII. PROMOCJA

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta w okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta, zawierającego takie elementy jak:

 • logotyp Skierniewice Stolica Nauk Ogrodniczych (odświeżenie znaku, przygotowanie trzech wersji przestrzennych i kolorystycznych logotypu, dwóch wersji językowych, opracowanie manualu i przekazanie plików cyfrowych, przygotowanie wizytówek oraz papieru urzędowego) – za kwotę 4.035,-zł brutto;
 • logotyp Roku Profesora Pieniążka (dwie wersje przestrzenne i kolorystyczne, przekazanie plików w formie papierowej oraz cyfrowej) – za kwotę   1.855,-zł brutto.
Opracowanie identyfikacji miejskiej jest niezbędne do prowadzenia spójnych  działań promocyjnych, tj. opracowania gadżetów miejskich, przygotowania publikacji/wydawnictw oraz aranżacji stoisk wystawienniczych.

W związku z powyższym Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą przystąpił do realizacji gadżetów masowych i okazjonalnych z elementami nowej identyfikacji wizualnej (dekoracyjne świece w kształcie jabłka w ozdobnym pudełku z nadrukiem logo, zestawy piśmiennicze z grawerem logo, długopisy plastikowe z motywem roślinnym, długopisy kwiatki, pamięć USB jako nośnik prezentacji o mieście, dekoracyjne szklanki z nadrukiem logo) –za łączną kwotę 11.280,-zł brutto.

VIII. SPRAWY FINANSOWE

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2009 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Biurze Rady Miasta.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-07-28 15:17:01.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-07-28 15:17:01.
czytano: 834 razy Drukuj id: 3832


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2009-07-28
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Skierniewice 2014