Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 15 lipca 2020 r.

imieniny: Henryka, Iga

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: V/2/07

Z dnia: 26 stycznia 2007 roku

W sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok


Na podstawie
art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58,
art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 28) art. 12 pkt 5,
art. 51, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr
102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759), art. 165, art. 184 ust. 1, 2 i 3,
art. 188 ust. 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z 2005
roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 249, poz.1832)
Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 119 449 790 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 83 223 519 zł,
2) dochody budżetu powiatu w wysokości 36 226 271 zł.

§ 2. 1.Wydatki budżetu miasta w wysokości 142 174 407 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a, z tego:
1) wydatki budżetu gminy w wysokości 96 954 726 zł,
2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 45 219 681 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 21 053 229 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki inwestycyjne w wysokości 40 394 077 zł, zgodnie z załącznikami nr 4, 4a, 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 27 297 118 zł, rozchody w wysokości 4 572 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 22 724 617 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 18 775 414 zł,
2)
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych w kwocie 3 949 203 zł.

3. Przypadające w roku
2007 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4 572 501 zł
zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 4 521 704 zł;
2) wolnych środków w kwocie 50 797 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 730 464 zł.

§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.

2. Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§
6. Dochody w kwocie 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700 000 zł na realizację
zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości:
1) przychody - 157 000 zł,
2) wydatki - 157 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:
1) dochody - 967 460 zł,
2) wydatki - 965 690 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 dla:
1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3 688 872 zł,
2)
działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 2
244 440 zł,
3) innych podmiotów w wysokości 35 000 zł.

2.
Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
1 918 929 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 160 000 zł,
2) wydatki - 160 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 80 000 zł,
2) wydatki - 80 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

3.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 200 000 zł,
2) wydatki - 196 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 775 414 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 521 704 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) lokowania wolnych środków i zaciągania kredytów w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
2)
przenoszenia środków budżetowych w planie wydatków pomiędzy rozdziałami
i paragrafami za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami;
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami jednostkom organizacyjnym Miasta.

4)
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku 2008 na łączną kwotę 47 000 000 zł.

5)
zaciągania zobowiązań na finansowanie wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
wykazanych w załącznikach nr 3 i 3a.

6) zaciągania kredytów i
pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2006 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13.
Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 17 do
niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus


Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miasta - Rok 2007.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-10 21:10:30.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-10 21:10:30.
czytano: 2505 razy, id: 3894
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-12
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-10
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020