Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) art. 94  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146) w związku z  § 19 pkt 4 Uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na  2010 rok, zarządzam co następuje:

 
§ 1.
1.Udziela się poręczenia na spłatę kredytu długoterminowego, który zostanie zaciągnięty w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach przez Miejski Zakład Komunikacji  Sp. z o. o w Skierniewicach, z przeznaczeniem na zakup autobusów dla MZK Sp. z o. o – etap II Zakup sześciu sztuk autobusów.

2. Poręczenie zostaje udzielone do kwoty nie przekraczającej 1 600 000,00 zł.

3. Miasto Skierniewice jako poręczyciel odpowiada corocznie do kwoty stanowiącej sumę rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach spłaty kredytu.

4. Poręczenie zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia spłaty całego zadłużenia tj. do 31 grudnia 2015 roku.

 
§ 2.
 1. Jeżeli Miejski Zakład Komunikacji  Sp. z o. o w Skierniewicach nie wywiąże się
z zawartej z Bankiem umowy, spłata kwot wynikających z umowy poręczenia nastąpi
z dochodów bieżących Miasta Skierniewice do kwot wynikających z harmonogramu spłat.

2. Harmonogram spłat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Prognoza długu na 2010 rok i lata następne stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta
Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-09-21 13:58:42.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-09-21 13:58:42.
czytano: 1197 razy, id: 3924
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-09-21
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020