Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 21 października 2019 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Remigiuszowi Chodubskiemu, dyrektorowi oraz Pani Beacie Brytan zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Remigiuszowi Chodubskiemu, dyrektorowi oraz Pani Beacie Brytan zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach przy ul. Sienkiewicza 14, do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z 2002 roku nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 roku nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 roku nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 roku nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 roku nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 roku nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 roku nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku nr 52, poz. 420) zarządzam co następuje:

§ 1.
1.  Udziela się pełnomocnictwa szczególnego Panu Remigiuszowi Chodubskiemu  dyrektorowi oraz Pani Beacie Brytan zastępcy dyrektora, zwanych dalej „Pełnomocnikiem”, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach przy ul. Sienkiewicza 14, jednostki organizacyjnej Miasta Skierniewice, do:

a) realizacji projektu „Łowcy poMYsłów”, realizowanego
w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

b) reprezentowania Gminy Miasto Skierniewice i składania w imieniu Gminy Miasto Skierniewice oświadczeń woli w sprawie realizacji projektu wymienionego w ust. 1 lit. a.

c) do realizowania innych obowiązków wynikających z warunków szczegółowych projektu i załączników do zawieranych umów w ramach projektu,

d) potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałem.

2. Każda z osób wymienionych w § 1 ust. 1, posiada upoważnienie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności związanej z realizacją projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a.

3. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw do podejmowania czynności związanych z realizacją projektów, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

4. Pełnomocnik może w imieniu Gminy Miasto Skierniewice zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości koniecznej, wynikającej z realizacji projektu.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-15 13:54:04.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-15 13:54:04.
czytano: 1218 razy, id: 3942
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-15
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019