Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządzam  co następuje:

§ 1.
Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr 16/03 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 11 września 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice   zmienionego Zarządzeniem Nr 6/04  z dnia 30 marca 2004 roku, Nr 11/05 z dnia 25 maja 2005 roku i Nr 1/06 z dnia 1 lutego 2006 roku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


Prezydent Miasta
Leszek Tręski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-02-01 15:00:28.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-02-01 15:00:28.
czytano: 2799 razy, id: 399
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-07-06
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-03-27
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-02-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-02-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020