Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 31 maja 2020 r.

imieniny: Anieli, Petroneli

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXX/94/10

Z dnia: 1 paĽdziernika 2010r.

W sprawie: w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760 z 2005 r. Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242. Nr146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356 oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558. Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 po 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) Rada Miasta Skierniewice, na wniosek

Prezydenta Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Dla przeprowadzenia wyborów do: Sejmiku Województwa Łódzkiego, Rady Miasta Skierniewice i Prezydenta Miasta Skierniewice tworzy się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach odrębny obwód głosowania.
2. Dla obwodu głosowania, o którym mowa w ust. 1 ustala się numer 25.

§ 2.
Przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Skierniewicach.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-01 13:01:59.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-01 13:01:59.
czytano: 1024 razy, id: 4247
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020