Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 2 lipca 2020 r.

imieniny: Karina, Serafina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz. 146) i art. 89 ust.1 pkt 2, art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 19, pkt 2 Uchwały Nr LXII/1/10 Rada Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalania budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przygotowanie procedury dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku zgodnie z uchwałą Nr LXII/1/10  Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok.

2. Kredyt przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (dział 600, rozdział 60016)  pod nazwą:

1. Remont sieci dróg na osiedlu Widok usprawniający komunikację lokalną i regionalną Miasta Skierniewice, zakres rzeczowy: drogi gminne: ul. Szarych Szeregów (od ul. Nowobielańskiej do ul. Narbuta Łuczyńskiego), ul. A. Asnyka (od ul. Nowobielańskiej do ul. Iwaszkiewicza), ul. E. Orzeszkowej, ul. Samotna, ul. Wiosenna, ul. W. Hibnera, ul. Jasna (od. ul. Łowickiej do ul. Wiosennej),

2. Przebudowa ul. Sułkowskiego i Kombatantów,

3. Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Jagodowej,

4. Utwardzenie sięgacza ul. 500-lecia wraz z wykonaniem odwodnienia,

5. Nawierzchnia z kostki betonowej przy ul. Domarasiewicza pomiędzy blokami 1a i 6 oraz wzdłuż bloku nr 2.

§ 2.

1. Kredyt zostanie spłacony w latach 2011– 2016.

2. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach w latach  w których przypadają spłaty kredytu.

3.Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-03-22 11:09:25.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-03-22 11:09:25.
czytano: 1167 razy, id: 4444
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-03-22
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020