Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicepiątek, 14 sierpnia 2020 r.

imieniny: Alfred, Maksymilian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia projektu listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego ...

w sprawie przyjęcia projektu  listy osób i rodzin uprawnionych do  zawarcia umowy najmu lokalu  mieszkalnego z  mieszkaniowego zasobu miasta  Skierniewice  w 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r., Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337,        z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z  § 8 ust. 5 i 6 uchwały nr 26/95/10 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 26 kwietnia 1995r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, zmienionej uchwałą Rady Miasta Skierniewice     Nr 67/2000/26   z  dnia  22 sierpnia 2000r., zarządzam co następuje :

§ 1. 
Przyjmuje się projekt listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego  z mieszkaniowego zasobu miasta Skierniewice w  2010 roku,  obejmujący wykazy:

1) osób  i  rodzin,  które  nabyły  uprawnienia  do zawarcia umowy  najmu lokalu mieszkalnego   z   zasobu  mieszkaniowego  miasta  Skierniewice i  zgodnie  z  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Skierniewice Nr 12/09  z  dnia 27 stycznia 2009r. , zmienionym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Skierniewice Nr 114/09 z dnia 08.09.2009r. umieszczone zostały na liście do realizacji  w 2009 roku, a   ich  wnioski  nie  zostały   zrealizowane w   roku   objęcia   listą,

2) osób   i   rodzin  nie   mających   zaspokojonych    potrzeb  mieszkaniowych posiadających      kwalifikację      do      wynajmu       lub     zamiany  lokalu mieszkalnego  z  zasobów  komunalnych,  które uzyskały  pozytywną opinię Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  o  umieszczeniu ich  w  projekcie  listy  na 2010 rok.

§ 2.
Projekt, o którym mowa w § 1 zawiera 69 pozycji i stanowi załącznik do zarządzenia Projekt zostanie wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1  na okres 14 dni.          

W okresie tym przyjmowane będą uwagi i zastrzeżenia do projektu.

                                                         -   2   -
 
 § 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach.
  
§ 4.  Prezydent Miasta
Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-02-16 13:36:13.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-02-16 13:36:13.
czytano: 1100 razy, id: 4510
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-02-16
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020