Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 25 stycznia 2020 r.

imieniny: Miłosz, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Skierniewice, 23 listopada 2007r.

Pani / Pan

____________________________________________
____________________________________________
Radna/ Radny Rady Miasta
S k i e r n i e w i c e

Na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.) zwołuję XXI
sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 30 listopada 2007 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nowej hali OSiR ul. Pomologiczna 8 w Skierniewicach.


Porządek obrad : 

 1. Otwarcie. 
 2. Uwagi do porządku dziennego. 
 3. Przyjęcie Protokołów: 
  • Nr XVIII/07 z XVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 paĽdziernika 2007 roku, 
  • Nr XIX/07 z XIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 paĽdziernika 2007 roku oraz 
  • Nr XX/07 z XX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 listopada 2007 roku. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.
 8. Podjęcie
  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
  wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Prezydenta
  Miasta Skierniewice dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
  we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 9. Podjęcie
  uchwały w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego programu przeciwdziałania
  bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 -2013”. 
 10. Podjęcie
  uchwały w sprawie zaakceptowanie wartości jednego punktu w złotych,
  ustalonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach,
  stosowanego w systemie wynagradzania pracowników zatrudnionych w
  Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach. 
 11. Podjęcie uchwały
  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z
  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach
  oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2007 roku . 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skierniewice. 
 14. Podjęcie
  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej
  nieruchomości oznaczonej numerem działki 365 o powierzchni 0,3685 ha,
  położonej przy ul. Trzcińskiej
  w Skierniewicach 
 15. Podjęcie
  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości,
  oznaczonej numerem działki 192/2 o powierzchni 0,0963 ha, położonej
  przy ul. Rynek 2/3
  w Skierniewicach. 
 16. Podjęcie uchwały w
  sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy
  Miasta Skierniewice pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach. 
 17. Podjęcie
  uchwały w sprawie zasad sprzedaży odrębnej własności samodzielnych
  lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Skierniewice. 
 18. Podjęcie
  uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy
  Trzcińskiej (część działki ewidencyjnej
  o numerze 359/3). 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany planu miejscowego
  z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 24. Podjęcie
  uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do
  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obszar
  pomiędzy ulicami: Fabryczną, Grabina, Warszawską i Domarasiewicza). 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice. 
 26. Podjęcie
  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony pomiędzy
  ulicami: M. C. Skłodowskiej, Fabryczną, Grabina i Przemysłową. 
 27. Podjęcie
  uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i
  modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  eksploatowanych przez Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2007 – 2010”. 
 28. Podjęcie
  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
  zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice. 
 29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2008 roku. 
 31. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2008 roku. 
 32. Zaopiniowanie
  wniosku Prezydenta Miasta Skierniewice o nie obniżanie średniej ceny
  skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego w 2008 roku. 
 33. Zaopiniowanie
  wniosku Prezydenta Miasta Skierniewice o nie obniżanie średniej ceny
  sprzedaży drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego w roku 2008. 
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok. 
 35. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2007 roku nie wygasają
  z końcem roku budżetowego. 
 36. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Skierniewice. 
 37. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 17 paĽdziernika do 20 listopada 2007 roku. 
 38. Interpelacje i zapytania radnych. 
 39. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 40. Sprawy różne. 
 41. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Janus

Podstawa
prawna do zwolnienia radnego z pracy w celu wzięcia udziału w sesji:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.).


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:24:55.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-10 10:24:55.
czytano: 1503 razy, id: 57
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-10
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020