Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 21 września 2019 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Konkurs - Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2015 roku

Strona główna » Dotacje » Dotacje 2015 » Konkurs - Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2015 roku

Podtytuł: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2015 r.

 
Prezydent Miasta Skierniewice co roku rozdysponowuje fundusze na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Skierniewice. Do 21 stycznia 2015r. fundacje i stowarzyszenia mają czas na składanie ofert na realizację zadań publicznych  w 2015 r. Przekazane środki finansowe mają na celu aktywizację i skuteczne wspieranie sektora pozarządowego.
 
Tegoroczne dotacje w kwocie 2 253 000 zł obejmują następujące rodzaje zadań:

 • Turystyka i krajoznawstwo 
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • Promocja i organizacja wolontariatu 
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz     wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz     świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zadania przewidziane do realizacji w roku 2015 r. w w/w zakresach określone zostały  w Programie współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018, w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
 

Dodać należy, że otrzymana dotacja nie może być przeznaczona na:
 

 • przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na     podstawie odrębnych przepisów;
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 • zakup, budowę i remonty budynków lub lokali, zakup gruntów;
 • pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, które nie są związane z realizacją zadania;
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 • działalność polityczną lub religijną.
   
Źródło informacji: Zofia Ulińska. Data utworzenia: 2014-12-30.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2014-12-30 07:55:45.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2014-12-30 07:55:45.
czytano: 2136 razy, id: 6421
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-12-30
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2014-12-30
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2014-12-30
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2014-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019