Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 7 lipca 2020 r.

imieniny: Estera, Rudolf

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Strona główna »  » Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  26 października 1982 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137). Napojem alkoholowym w rozumieniu ww ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5%.

    Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta zwanego ”organem zezwalającym”.

    Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz jej uprawomocnieniu się.
Okres oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wynosi do 30 dni, a w szczególnych przypadkach do 2 miesięcy.
   
 Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są w ramach ustalonego przez Radę Miasta limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zasadami ich usytuowania uchwalonymi przez radę.

  • Uchwała Nr LI/82/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Skierniewice,
  • Uchwała Nr LI/81/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Skierniewice


Dla miasta Skierniewice limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych ich rodzajów wynosi :

  • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo ustala się maksymalną liczbę 140,
  • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do   18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) ustala się maksymalną liczbę 130,
  • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu ustala się maksymalną liczbę 110,
  • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustala się maksymalną liczbę 300,
  • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu sprzedaży ustala się maksymalną liczbę 80.  

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez organ zezwalający właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1.    posiadanie zezwolenia wydanego przez organ zezwalający,
2.    wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3.    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4.    w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę,
5.    posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
6.    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7.    zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8.    prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać :
1.    oznaczenie rodzaju zezwolenia,   
2.    oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3.     numer w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4.    przedmiot działalności gospodarczej,   
5.    adres punktu sprzedaży,   
6.    adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony:
•    dla punktu detalicznego nie krótszy niż 2 lata,
•    dla punktu gastronomicznego nie krótszy niż 4 lata.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty :
1.    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,   
2.    pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie lokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,   
3.    decyzję właściwego państwowego  inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1541).

 

  Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych :
1.    do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
2.    powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3.    powyżej 18% zawartości alkoholu.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż tych napojów. Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi limitu zezwoleń i zasad usytuowania punktów sprzedaży.

W miejscu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych winny być uwidocznione następujące informacje :

1.    Alkohol szkodzi zdrowiu,
2.    Młodzieży do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy,
3.    Zakaz sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw,
4.    Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:
1.    likwidacji punktu sprzedaży,
2.    upływu terminu ważności zezwolenia,
3.    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4.    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5.    niedopełnienia w terminach  obowiązku :

a) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 111  ust. 4 ustawy, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy,

przy czym w przypadku o którym mowa w pkt 5a (ust. 12 pkt 5 lit. a ustawy) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust.4 ustawy, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a ustawy nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art.111 ust.2, a w przypadku o którym mowa w pkt 5b (ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

Zezwolenie ,organ zezwalający cofa w przypadku :

1.    nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności :

a)    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw,
b)    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w ustawie   
        
2.    nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3.    powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
4.    wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
5.    przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
6.    popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
7.    orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 
Wszelkich informacji dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Skierniewice udzielają:
Jadwiga Majewska – Specjalista Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu  i Spraw Społecznych, adres e-mail      j.majewska@um.skierniewice.pl
Marta Denisiuk – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu  i Spraw Społecznych, adres e-mail      m.denisiuk@um.skierniewice.pl
Urząd Miasta  Skierniewice ul, Senatorska 12, pok.124, I p. – tel. (0-46) 834-51-79,  pok. 1,  parter – tel. (0-46) 834 51 77,   w godz.8.oo -16.oo (od poniedziałku do piątku).

Źródło informacji: Jadwiga Majewska. Data utworzenia: 2015-09-23.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:16:07.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2015-09-23 09:16:07.
czytano: 3759 razy, id: 7217
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-10
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2018-11-16
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-16
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-16
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-16
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-16
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-16
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-16
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-11-16
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-11-15
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-15
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-09-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-09-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-09-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-09-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-09-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-09-11
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-09-11
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-09-11
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-05-31
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-05-31
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-05-09
Dodanie załącznika/ załączników


2017-05-09
Dodanie załącznika/ załączników


2017-05-09
Dodanie załącznika/ załączników


2016-06-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020