Drukujesz informacje ze strony: Urząd Miasta Skierniewice
Adres artykułu: http://bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2216

Urząd Stanu Cywilnego w SkierniewicachUrząd Stanu Cywilnego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice
ul. Piłsudskiego 2

Urząd przyjmuje interesantów:
 

Co należy do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa i zgony - oraz dokonuje zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść i ważność aktu.

 

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
 

Opłata skarbowa:
Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego nie przewidują możliwości wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym osób i o ich stanie rodzinnym.

 

Złożone w celu sporządzenia aktu stanu cywilnego dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje księgi stanu cywilnego przez okres 100 lat. Po upływie tego terminu przekazuje je do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Odział w Grodzisku Mazowieckim.

 
Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawiane w języku obcym, składane Kierownikowi USC w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, powinny być składane wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 

Kierownik USC może uwierzytelnić fotokopię lub kserokopię aktu stanu cywilnego na podstawie przedstawionego oryginału odpisu aktu stanu cywilnego.
 

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-12 22:49:04.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-12 22:49:04.