Drukujesz informacje ze strony: Urząd Miasta Skierniewice
Adres artykułu: http://bip.um.skierniewice.pl/artykuly/3099

Zarządzenie nr 93/09 Prezydenta Masta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   


Na podstawie  art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674  ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla Pani Katarzyny Sałkowskiej zatrudnionej na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2   w  Skierniewicach.

 Ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1.Iwona Górniak - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca komisji,
    
2.Mirosława Kasprzyk -  przedstawiciel Kuratorium Oświaty      

3. Bogumiła   Leksińska -  V- ce dyrektor w w Szkole Podstawowej Nr 2   w          Skierniewicach.
4. Mirosława Nowacka -   ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie filologii rosyjskiej,zarządzanie oświatą.

5.Bożena Jolanta Ozga Morawska -  ekspert w zakresie wychowania  plastycznego
kwalifikacje w zakresie  filologii polskiej,kształcenia blokowego- sztuka,przedmioty artystyczne.                                                          

§ 2. 
Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym z chwilą przekazania Prezydentowi Miasta Skierniewice protokołu
z przebiegu prac Komisji Egzaminacyjnej wraz z załącznikami, wniosku nauczyciela wraz
z dokumentacją, kopii wydanego nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

§  3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta
Beata Maria Jabłońska
Zastępca Prezydenta Miasta

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-07-08 14:02:19.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-07-08 14:02:19.