Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Dotacje 2022 » Dotacje » Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice

Prezydent Miasta Skierniewice

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych

do opiniowania ofert złożonych

w otwartym konkursie ofert ogłoszonych zarządzeniem Nr 254.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2022 roku z zakresu:

 

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie i podlegających wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
 2. Kandydatury osób można zgłaszać pisemnie do dnia 14 stycznia 2022 r. do godz. 16.00  w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych ul. Senatorska 12,                   96-100 Skierniewice pokój nr 108 i 124.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice  pokój nr  108 i 124.
 4. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu.
 5. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem.
 6. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:
 1. zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 2. zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.
 1. Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członka komisji konkursowych spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonania wyboru.
 2. Prezydent Miasta Skierniewice w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.        

                                                                                 

                                                                                                     

z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                          Anna Walczak

                                                                                              Naczelnik Wydziału Rozwoju                                                                                              Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych

W załącznikach:

 • Komunikat
 • Formularz

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-01-20 13:52

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.