Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE Nr 29.2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 » Zarządzenia Prezydenta » ZARZĄDZENIE Nr 29.2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.15 ust.2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz.1057 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkurs ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 254.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 29 grudnia 2021 roku  na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2022 r.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji oraz tych, które nie uzyskały dofinansowania, stanowią załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Zawarcie umowy winno nastąpić  przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.

 

§ 3.

1. Oferent zobowiązany jest niezwłocznie od daty opublikowania wyników konkursu, przekazać dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego tj. zaktualizowanej oferty, zawierającej szczegółowy harmonogram działań
z adresatami zadania, podpisanej przez osoby upoważnione oraz w przypadku zmiany danych organizacji zawartych w ofercie, złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru.

2. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów, o których mowa w ust. 1 przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

§ 4.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez ich umieszczenie:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.skierniewice.pl

3)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Skierniewice.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                   z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                      Eugeniusz Góraj

                                                                                                Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                         

 W załącznikach:

  • Treść zarządzenia
  • Wyniki
  • Aktualizacja                                                                                                    

 

 

                                                                                                         

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-02-17 15:24

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-02-17 15:24

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-02-17 15:24

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-02-17 15:24

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.