Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Prezydent » Informacje o pracy prezydenta » Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w okresie od 9 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021 roku

Informacja

o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice

w okresie od 9 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.

 

Do najważniejszych spraw rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

 

I. REALIZACJA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

 

1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku 2020: w Dziale 900 Rozdział 90005 na zadaniu ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” w kwocie 804 694,25 zł do dnia 30.06.2021 r.

§ 6050 – 156 482,85 zł

§ 6059 – 97 231,64 zł

§ 6057 – 550 979,76 zł

 

2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sporządzenie aneksu nr 4 do umowy nr IK.272.6.2020 z dnia 20.04.2020 r. z Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania robót do dnia 30.01.2021 r.

 

3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sporządzenie aneksu nr 3 do umowy nr IK.272.23.2020 z dnia 20.05.2020 r. dotyczącej nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania robót do dnia 30.01.2021 r.

 

4. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przygotowanie procedury przetargowej zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.), celem wyboru wykonawcy zadana inwestycyjnego pn. „Spełniamy marzenia maluchów- budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Siolo”, Budy Grabskie)” i upoważnił Pana Eugeniusza Góraja do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego. Środki finansowe na wykonanie w/w prac zabezpieczone są w budżecie Miasta Dział 826 rozdział 92695.

 

II. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

 

Dnia 22.12.2020 r., do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, zostały złożone wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, na następujące zadania inwestycyjne:

 

1. „Budowa bloku socjalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach”;

2. „Remont i przebudowa budynku Placówki Opiekuńczej „DOM” przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach”;

3. „Przebudowa/rozbudowa ulicy Miedniewickiej w Skierniewicach”.

 

 

III. DROGI I KOMUNIKACJA

 

Bieżące utrzymanie dróg

 

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z zawartymi przez Prezydenta Miasta umowami prowadzone były następujące prace:

 

1. W ramach umowy nr ZLEC-W/9420/DK/260/2020 z dnia 27 grudnia 2019 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice oraz mycia ekranów akustycznych o łącznej wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym 5 920,00 zł brutto.

 

2. W ramach umowy REM-W/9575/DK/71/2020 zawartej w dniu 03.03.2020r. z firmą GESSEK Waldemar Gessek ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów w dniu 2.12.2020r. zlecono do wykonania prace związane z remontem nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 8 856,00zł brutto.

 

3. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice wykonywana przez Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Jana III Sobieskiego nr 75 A w ramach zawartej umowy nr ZLEC-W/9120/DK/260/2020 z 28.12.2019r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania oświetlenia ulicznego, usunięto stwierdzone usterki i awarie. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 26 500,00 zł brutto za miesiąc grudzień 2020r.

 

4. Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice wykonywana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. z siedzibą Mokra Prawa 30 w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/9494/DK/68/2020 z dnia 07.01.2020r. W okresie sprawozdawczym usunięto stwierdzone usterki i awarie na kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono konserwację przepompowni wód deszczowych w ul Kilińskiego i ul. Armii Krajowej. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 13 015,16 zł brutto.

 

5. Utrzymanie zdolności sieci kanalizacji deszczowej do realizacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób ciągły i niezawodny wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. z siedzibą Mokra Prawa 30 w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/9493/DK/67/2020 z dnia 02.01.2020r. Z tytułu wykonywania usług Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości
162 000,00 zł brutto.

 

6. Na podstawie umowy ZLEC-W/9738/DK/263/2020 z dnia 30 lipca 2020r. firma AWAS-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa wykonała czyszczenie separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Z tytułu wykonywania prac Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 14 960,38 zł brutto.

 

7. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej wykonywane przez ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Gdańska nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki w ramach zawartej umowy KONSERWAC-W/9407/DK/65/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ulicznej i usunięto stwierdzone usterki i awarie. Wartość wykonanych i odebranych usług w okresie objętym informacją wyniosła 9 840,00 zł brutto.

 

8. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego wykonywane przez Firmę ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Gdańska nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/9336/DK/63/2019 z dnia 11 września 2019 r. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 14 015,85 zł brutto.

 

9. W ramach umowy nr ZLEC-W/9420/DK/260/2020 z dnia 27 grudnia 2019 r. z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach wykonano prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach. Wartość wykonanych usług w okresie sprawozdawczym wyniosła łącznie 48 211,20 zł brutto.

 

Przetargi

 

 • W dniu 21.12.2020 r. w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę na: „Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2021r.” Wybrany wykonawca: P.P.H.U. „GESSEK” Waldemar Gessek ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów. Całkowita wartość umowy wynosi: 230 000,00 złotych brutto. Umowa została podpisana w dniu 13.01.2021r.

 

 • W dniu 22.12.2020r. w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę na: „Wykonanie remontów nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiany krawężników i obrzeży betonowych w ulicach miasta Skierniewice w 2021r.” Wybrany wykonawca: BRUKAR Grzegorz Piątkowski Wólka Strońska 18A 96-232 Regnów. Całkowita wartość umowy wynosi 200 000,00 złotych brutto. Obecnie trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy z ww. Wykonawcą.

 

 • W dniu 10.12.2020r. w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę na: „Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, „na zimno” i interwencyjne orz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2021r.” Wybrany został wykonawca: DROGPOL Tadeusz Rogowiecki „w upadku” ul. Żyrardowska 38, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia i potwierdzenia aktualności złożonych dokumentów oświadczył, że nie jest w stanie zrealizować powyższego zadania. Druga złożona oferta firmy JKM Mirex Sp. z o.o. ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice przekraczała możliwości finansowe na zrealizowanie powyższego zadania. Wobec zaistniałej sytuacji postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zostało unieważnione.

 

 • Komisja przetargowa zakończyła prace i wyłoniła wykonawcę w przetargu nieograniczonym pn.: „Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”. Wykonawcą zadania będzie ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Gdańskiej nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość umowy wynosi 115 128,00 zł brutto.

 

 • Komisja przetargowa zakończyła prace i wyłoniła wykonawcę w przetargu nieograniczonym pn.: „Odnawianie i konserwacja znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Skierniewice”. Wykonawcą zadania będzie ELMAR Marek Paszkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Gdańskiej nr 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość umowy wynosi 180 000,00 zł brutto.

 

 • Komisja przetargowa zakończyła prace i wyłoniła wykonawcę w przetargu nieograniczonym pn.: „Konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice”. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Południowej 17/19. Wartość umowy wynosi 235 000,00 zł brutto.

 

Inwestycje drogowe

 

1. Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Al. Rataja w Skierniewicach, w ramach projektu „Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach”. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Euroasfalt Sp. z o.o. ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn. Wartość zadania wyniosła 124 099,74 zł brutto.

 

2. Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej”. Wykonawcą jest JKM Mirex Sp. z o.o. Skierniewice ul. Czerwona 9. Wartość robót 1 380 276,23 zł brutto za wykonanie całości zadania (II etapy), termin zakończenia prac 30.05.2021r. I etap robót o wartości 702 916,92 zł brutto został odebrany i oddany do użytkowania, natomiast II etap o wartości 677 359,31 zł brutto, termin realizacji do 31.05.2021r.

 

3. Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35: pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" Wykonawcą jest Skanska S.A. z siedzibą przy Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa. Wartość robót: 37 111 460,11 zł brutto, termin realizacji do 31.10.2022r. W dniu 4 stycznia przekazano plac budowy wykonawcy.

 

4. Trwa realizacja prac związanych z zaprojektowaniem i budową nowego oświetlenia ulicznego dla zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowobielańskiej przy boisku (ok. 300mb)”

2) „Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Waryńskiego (ok. 325mb)”

3) „Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Kolbe (ok. 70mb)”

4) „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej (4 szt.)”

Zadania realizuje firma MR INSTAL Makowski sp.j. z siedzibą przy ul. Podchorążych 51, 94-234 Łódź. Termin realizacji inwestycji przewidziano do 31.03.2021r.

 

5. Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Miłej (ok. 220mb). Wykonawcą była firma MR INSTAL Makowski sp.j z siedzibą przy ul. Podchorążych 51, 94-234 Łódź. Wartość zamówienia – 34 249,35 zł brutto.

 

6. Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Skrzypka - (ok. 180mb)”. Wykonawcą była firma MR INSTAL Makowski sp.j z siedzibą przy ul. Podchorążych 51, 94-234 Łódź. Wartość zamówienia – 28 708,20 zł brutto.

 

Prezydent Miasta Skierniewice udzielił zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

 1. Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice na wykonanie usługi usuwaniu pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym Miasta Skierniewice oraz prowadzeniu całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z obszaru administracyjnego Miasta Skierniewice na kwotę 100 000,00 zł brutto.

 

 1. Zakładowi Utrzymania Miasta Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na drogach, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia Parku Miejskiego, utrzymaniu czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych oraz naprawy wiat przystankowych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice za kwotę łączną 2 429 040,00 zł brutto.

 

 1. Spółce Parking Guru z siedzibą we Wrocławiu (50-148) przy ul. Wita Stwosza 16 za dostęp do systemu GURU APP, PG Admin przeznaczonego do kontroli w strefie płatnego parkowania na kwotę łączną 13 500,00 zł brutto.

 

 1. Panu Marcelowi Sitkiewicz Biurem Ekspertyz Technicznych ul. Rawska 35, 96-100 Skierniewice na wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdu marki OPEL model ASTRA nr rej. ES 20605, nr VIN WOL00051T256803 usuniętego z drogi i zaparkowanego w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z. o.o. ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice.

 

Ponadto

 

 1. Dokonano zapłaty za zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów na łączna kwotę 115 435,94 zł brutto

 

 1. Dokonano zapłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin za dzierżawę konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetleniowych na łączną kwotę 8 187,68 zł brutto za miesiąc grudzień 2020r.

 

 1. Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268) przekazano środków finansowe w kwocie 62 032,00 zł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Warszawa z tytułu opłaty za usługi wodne związane z kanalizacją deszczową.

 

 1. Na podstawie umowy DZIEŁO-W/9921/DK/21/2020 dokonano zapłaty za opracowanie operatu wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki Łupi-Skierniewki w d. km. 24+800 – istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej fi 250 mm z terenu ulicy Pogodnej w Skierniewicach. Wykonawcą operatu był Pan Zbigniew Biernat zamieszkały 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 22/38. Wartość zamówienia – 5 800,00 zł brutto.

 

 1. Dokonano zapłaty na rzecz Parking Guru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148) przy ul. Wita Stwosza 16 za dostęp do systemu GURU APP, PG Admin przeznaczonego do kontroli w strefie płatnego parkowania na kwotę 1107,00 zł brutto.

 

 1. Dokonano zapłaty na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice na wykonanie usługi usuwaniu pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym Miasta Skierniewice oraz prowadzeniu całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z obszaru administracyjnego Miasta Skierniewice w wysokości 2 520,00 zł brutto.

 

 1. Na podstawie umowy wykonawczej nr 1/DK/2016 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartej w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Skierniewice, a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7 dokonano rozliczenia rekompensaty za miesiąc grudzień 2020 r. uznając kwotę 17 084,35 zł brutto. Wypłacono zaliczkę rekompensaty na miesiąc styczeń 2021 r. w wysokości 398 260,32 zł brutto.

 

IV. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

 

1. Wykonując postanowienia uchwały Nr XLVIII/41/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 207/62, 207/70 i 207/72 położonych przy ul. Porucznika Gójskiego w Skierniewicach, aktem notarialnym Rep. A Nr 8435/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku, sprzedano na rzecz osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerami działek 207/62, 207/70 i 207/72, o powierzchni 0,0310 ha, położoną w Skierniewicach przy ul. Kaprala Podchorążego Skrzypka i ul. Porucznika Gójskiego, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami działek 207/59 i 207/60. Cena sprzedaży: 32,729,07 zł brutto.

 

2. Wykonując postanowienia uchwały Nr XLVIII/40/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy Al. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, aktem notarialnym Rep. A Nr 8428/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku sprzedano niezabudowaną nieruchomość, położoną w Skierniewicach przy Alei prof. Szczepana A. Pieniążka, oznaczoną jako działki nr 67/2 i 278/6, o powierzchni 0,5255 ha. Nabycia dokonała osoba fizyczna w ramach działalności gospodarczej. Cena sprzedaży: 1.068.990,00 zł brutto.

 

3. Wykonując postanowienia zarządzenia Nr 93/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Prezydenta Miasta Skierniewice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61B, w obrębie 2, oznaczonej jako działki nr 559/3 i 559/6, o łącznej powierzchni 0,3803 ha, aktem notarialnym Rep. A Nr 12813/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku sprzedano nieruchomość oznaczoną numerami działek 559/3 i 559/6, położoną w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61B (obręb2). Sprzedaży dokonano na rzecz osoby prawnej: JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach. Cena sprzedaży: 1.768.817,00 zł.

 

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Po rozpatrzeniu wniosków przedłożonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Prezydent Miasta postanowił:

 • o przywróceniu umieszczenia p. E. Z. z synem O. G. zam. Skierniewice ul. Floriana na liście osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego lub zamiany lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice, opracowanej na 2020 rok;
 • o podjęciu przez Prezydenta Miasta Skierniewice zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego lub zamiany lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice w 2021 roku.

 

VI. Rozwój gospodarczy, SPORT i Sprawy Społeczne

W okresie sprawozdawczym:

 1. Zawarto umowę z Fundacją Celeste z Łodzi na powierzenie zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2021 roku”;
 2. Zawarto umowy z adwokatami i radcą prawnym na świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawej;
 3. Zakończono konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030;
 4. Prezydent Miasta przyznał nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym osiągnięte w I i III kwartale 2020 roku;
 5. Prezydent Miasta przyznał stypendia sportowe dla zawodników za wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2019 roku;
 6. Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 271.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. ogłosił nabór wniosków o dotację celową z zakresu sportu w 2021 roku na zadania: „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością” oraz „Upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami”;
 7. Prezydent Miasta podpisał umowę z Zakładem Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach na przechowywanie mienia, dokonywaniu bieżących przeglądów, napraw i konserwacji oraz utrzymanie ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych oraz placów zabaw w Skierniewicach, zlokalizowanych na działkach będących własnością Miasta.
 8. Prezydent Miasta Skierniewice Zarządzeniem nr 273.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; promocja i organizacja wolontariatu; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ratownictwo i ochrona ludności; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 9. Wydatkowano środki w ramach przyznanej dotacji rządowej na obsługę zadań z zakresu: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny;
 10. Zawarto umowy z nauczycielami pełniącymi funkcję wychowawców i kierowników na feriach zimowych w miejskich szkołach podstawowych;
 11. Zakończono i rozliczono finansowo realizację „Programu wczesne wykrywanie oraz profilaktyka nadwagi wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice;
 12. Przekazano do Wydziału Finansowego w miejscu rozliczenie dotacji z realizacji zadań rządowych (nieodpłatna pomoc prawna, KDR);
 13. Zgłoszono do Kuratorium Oświaty wypoczynek zimowy dla dzieci organizowany w placówkach oświatowych na terenie Miasta Skierniewice gdzie będą przeprowadzone półkolonie zimowe;
 14. Zawarto umowę z firmą, która zapewni gotowość i opiekę medyczną podczas ferii zimowych organizowanych przez Miasto Skierniewice;
 15. Zawarto polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych w miejskich w placówkach oświatowych;
 16. Prezydent Miasta Skierniewice wyraził zgodę na sfinansowanie warsztatów z programowania wraz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu problematyki uzależnień dla dzieci podczas ferii zimowych organizowanych przez Miasto Skierniewice.

 

VII. KULTURA I PROMOCJA

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Skierniewice powołał kapitułę Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice.
 

VIII. SPRAWY FINANSOWE

 

Prezydent Miasta zdecydował o dokonaniu zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu Miasta na 2020 rok – treść zarządzeń Prezydenta do wglądu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta.

 

 

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-15 12:03

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2021-01-15 11:59

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.