Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE Nr 240.2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 » Zarządzenia Prezydenta » ZARZĄDZENIE Nr 240.2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)  oraz uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 369, poz. 3533 z dnia 17 grudnia 2010 roku)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych „Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023” stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Skierniewice oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Przeprowadzenie konsultacji odbywa się  w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2.

§ 4.  Ogłoszenie, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r.

§  5.  Konsultacje, o których mowa w § 1, będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza.

§ 6. Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Z up. Prezydenta Miasta

                                                                       Jarosław Chęcielewski

                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta

W załączeniu:

  • Treść Zarządzenia
  • Załącznik nr 1 - Program
  • Zaczłącznik nr 2 - Ogłoszenie
  • Załącznik nr 3 - Formularz

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-11-04 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-04 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-04 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-04 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-04 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-04 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-04 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-04 12:13

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-04 12:13

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.