Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 15/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 15/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi (USG) dla mieszkanek Miasta Skierniewice w wieku od 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji „JAK DBAM TAK MAM ” w 2023 roku, finansowanych z budżetu Miasta Skierniewice oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 t.j.), art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 1 pkt 5, art. 9a, art. 9b ust. 1 i 2, art. 48 b ust. 2- 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§1 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu badań ultrasonograficznych piersi (USG) dla mieszkanek Miasta Skierniewice w wieku od 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji „JAK DBAM TAK MAM ”.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2 Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 2.

§ 3 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

1) Pan Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice – Przewodniczący Komisji,

2) Pani Karolina SałekNaczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Pani Milena Dudzińska – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice – Członek Komisji,

4) Pani Magdalena Broniarek – podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice – Członek Komisji,

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Prezydent Miasta Skierniewice może uzupełnić skład i powołać do Komisji nowego członka.

4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

5. Komisja z przebiegu prac sporządza protokół.

6. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Skierniewice propozycję co do wyboru ofert najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia otwarcia ofert.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 5 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice – www.bip.um.skierniewice.pl,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice – www.skierniewice.eu,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1.

 

                                                                                                            PREZYDENT MIASTA

                                                                                                            KRZYSZTOF JAŻDŻYK

W załączeniu:

  • Zarządzenie
  • Ogłoszenie
  •  Oferta

 

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-01-19 17:00

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2023-01-19 16:58

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-19 16:58

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-19 16:58

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-19 16:58

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.