Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 22/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 22/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) i uchwały Nr L/166/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2022 r.  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7855)   zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje konkursowe do zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice: 

 

1. Komisja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Edyta Cieślak – Sekretarz Miasta Skierniewice;

Członkowie:

2/ Barbara Jarczewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach;

3/ Karolina Sałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

4/ Natalia Bielska -  Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

 

2. Komisja w zakresie ochrony i promocji zdrowia w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Edyta Cieślak – Sekretarz Miasta Skierniewice;

Członkowie:

2/ Albina Walczak - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach;

3/ Milena Dudzińska -  Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

4/ Natalia Bielska -  Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

 

3. Komisja w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski  – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Członkowie:

2/ Paulina Borgulska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach;

3/ Irena Góraj – Szkoła Podstawowa Nr  4 w Skierniewicach;

4/ Milena Dudzińska -  Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

 

4. Komisja w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Edyta Cieślak – Sekretarz Miasta Skierniewice;

 

Członkowie:

2/ Iwona Górniak – Naczelnik Wydziału Edukacji;

3/ Dawid Szymczak – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji;

4/ Karolina Sałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;      

5. Komisja w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

1/  Edyta Cieślak – Sekretarz Miasta Skierniewice;

Członkowie:

2/  Albina Walczak - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach;

3/ Barbara Jarczewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach;

4/ Małgorzata Greta – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach;

 

6. Komisja w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Edyta Cieślak – Sekretarz Miasta Skierniewice;

Członkowie:

2/ Małgorzata Greta – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach;

3/ Anna Walczak – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach;

4/ Beata Hołdaj - Wydział Kultury i Promocji;

 

7. Komisja w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Członkowie:

2/ Arkadiusz Częstochowski - Dyrektor ds. utrzymania obiektów Spółki - Pływalnia Miejska NAWA i bezpieczeństwa;

3/ Ewa Sadowska – Członek Stowarzyszenia Razem dla Skierniewic;

4/ Karolina Sałek - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych; 

 

8. Komisja w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Członkowie:

2/ Arkadiusz Częstochowski - Dyrektor ds. utrzymania obiektów Spółki - Pływalnia Miejska NAWA i bezpieczeństwa;

3/ Michał Kędzior – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach;

4/ Magdalena Broniarek - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

 

§ 2

Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie,  na realizację zadań publicznych w 2023 r.  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§  3

Obsługę techniczną komisji wymienionych w § 1 powierzam Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

 

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Prezydent Miasta

                                                                                                          Krzysztof Jażdżyk

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-02-01 15:52

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Urbański

2023-02-01 15:44

Dodanie artykułu - Marcin Urbański

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.