Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 37 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 37 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2021 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.15 ust.2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz.1057 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 19 stycznia 2021 roku na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2021 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.15 ust.2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz.1057 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 19 stycznia 2021 roku na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2021 r.


2.  Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji oraz tych, które nie uzyskały dofinansowania stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

1. Oferent zobowiązany jest niezwłocznie od daty opublikowania wyników konkursu, przekazać dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego tj. zaktualizowanej oferty, zawierającej szczegółowy harmonogram działań z adresatami zadania, podpisanej przez osoby upoważnione oraz w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru.

2. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów, o których mowa w ust. 1 przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

§ 3.

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert publikuje się poprzez jego umieszczenie:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.skierniewice.pl

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam p.o. Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Skierniewice.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk


W załącznikach znajdują się:

  • Treść zarządzenia
  • Wyniki otwartego konkursu ofert
  • Aktualizacja oferty realizacji zadania publicznego

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-10 15:01

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-03-10 14:59

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-03-10 14:54

Edycja artykułu - Dawid Szymczak

2021-03-10 14:54

Edycja artykułu - Dawid Szymczak

2021-03-10 14:54

Edycja artykułu - Dawid Szymczak

2021-03-10 14:54

Dodanie załącznika/ załączników - Dawid Szymczak

2021-03-10 14:54

Dodanie załącznika/ załączników - Dawid Szymczak

2021-03-10 14:54

Dodanie załącznika/ załączników - Dawid Szymczak

2021-03-10 14:54

Dodanie artykułu - Dawid Szymczak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.