Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skierniewice, dnia: 7 kwietnia 2021 r.

Prezydent Miasta Skierniewice

Znak:ROŚ.6220.2.2021

                                                             OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 11 litera c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam

że zostało wszczęte na wniosek CRYOGAS M&T POLAND S.A. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji odparowania gazu ziemnego LNG wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 9/1, obręb geodezyjny nr 4 miasta Skierniewice przy ul. Jana III Sobieskiego 83, w Skierniewicach.

Przedsięwzięcie to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019  r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuje się, iż można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, pokój Nr 120.

Uwagi, wyjaśnienia, wnioski i inne dowody w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

- w formie pisemnej – na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

- ustnie do protokołu - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój nr 120, w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 800-1600, środa godz.800-1900;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na e-mail: m.rdest@um.skierniewice.pl

Jednocześnie informuje się, że akta sprawy są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 pokój 120 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8
00 – 1600.

Ponadto informujemy, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej      w Warszawie o wydanie opinii czy dla ww. przedsięwzięcia jest konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie umieszcza się na okres od 09.04.2021r. do 23.04.2021 r. :

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

-na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice

-w pobliżu miejsca realizacji inwestycji

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Jan Jakimowicz

Zastępca Naczelnika Wydziału

Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia i Komunikaty.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-09 14:29

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-04-09 14:08

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-09 12:35

Edycja artykułu - Marek Rdest

2021-04-09 12:19

Dodanie artykułu - Marek Rdest

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.