Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o naborze

Wyświetl stronę główną » Oferty pracy » Ogłoszenie o naborze

Podtytuł: na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Kubatorowych

Prezydent Miasta Skierniewice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne

stanowisko urzędnicze

Inspektor

w Wydziale Inwestycji Kubaturowych

 

 

Wymiar czasu pracy 1/1 etatu

1.Wymagania niezbędne :

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

 • korzystanie w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

 • wykształcenie wyższe ,

 • minimum 5 lat stażu pracy,

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • nieposzlakowana opinia,

 • bardzo dobra obsługa komputera,

 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, sumienność, pracowitość,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

2. Wymagania pożądane:

 • uprawnienia budowlane,

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z kapitalnymi remontami budynków urzędu i jednostek organizacyjnych,

 • kontrola jakości wykonywanych robót w modernizowanych i remontowanych obiektach i ich zgodności z opracowaną dokumentacją techniczną,

 • systematyczne uaktualnianie i kompletowanie dokumentacji z zakresu infrastruktury technicznej,

 • kontrola właściwej jakości robót budowlano-montażowych realizowanych inwestycji, zgodności

wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym,

dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

 • dokonywanie rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjnych,

 • współpraca w zakresie planowania infrastruktury technicznej oraz urządzeń towarzyszących

z wydziałami urzędu,

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Miejsce pracy:

Praca w budynku i poza budynkiem Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. W pomieszczeniu pracy wąskie przejścia i dojścia uniemożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 • Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych, obsługą interesantów, przemieszczaniem się wewnątrz budynków, wyjściami w teren, codzienny kontakt telefoniczny. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

5.Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV),

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z K.R.K.

 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.).

 

Zgodnie z art. 13a pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6 %.

 

6.Informacje dodatkowe :

 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

 • postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną,

 • osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania , zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,

 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice i Tablicy Ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) kompletu dokumentów ( w zaklejonej kopercie ) w terminie

do dnia 23 kwietnia 2021 roku na adres:

URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

z dopiskiem na kopercie dotyczy naboru na stanowisko:

Inspektor w Wydziale Inwestycji Kubaturowych

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.um.skierniewice.pl ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Rynek 1.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Arkadiusz Binek

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

 

 

W załączeniu treść ogłoszenia w wersji edytowalnej i zeskanowanej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-04-14 11:44

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2021-04-12 11:52

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-12 11:52

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-04-12 11:49

Dodanie artykułu - Jonasz Łapiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Platforma zakupowa
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie utalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.