Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 15/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie nr 15/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 70a ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 roku poz. 1653)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Środki zaplanowane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok w wysokości 542 094 , przeznacza się na:

 1. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli – 393 000 zł;
 2. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli – 120 500 zł;
 3. wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne – 6 500 zł;
 4. koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1 tj. nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, w szkoleniach branżowych – 22 094 zł.

 

§ 2. Ustala się na rok 2021 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczyciela pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za semestr.

§ 3.   Ustala się formy, specjalności oraz priorytety w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być przyznane dofinansowanie:

formy kształcenia i doskonalenia: studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia w tym branżowe, inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;

priorytety w zakresie specjalności kształcenia: uzyskanie kwalifikacji w zakresie matematyki, przyrody, informatyki, języka angielskiego, przedmiotów zawodowych, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, socjoterapii, integracji sensorycznej, edukacji włączającej, logopedii, tyflopedagogiki oraz innych specjalności wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły;

priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 1. wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej,
 2. rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów,
 3. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 4. wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość,
 5. bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
 6. działania wychowawcze szkoły, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,
 7. wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych,
 8. edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych,
 9. wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w celu doskonalenia efektywności kształcenia,
 10. nabywanie kwalifikacji specjalistycznych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 4.   Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                        PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-01 10:55

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-02-01 10:54

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2021-02-01 10:51

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.