Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Podtytuł: Obwieszczenie

 

Skierniewice, dnia: 30 sierpnia 2021 r.

PREZYDENT

MIASTA SKIERNIEWICE

 

Znak:ROŚ.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 3 pkt 11 litera a- c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte na wniosek BUDOKRUSZ S.A. Odrano Wola ul. Osowiecka 47 05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych z rezerwowego ujęcia zlokalizowanego w Skierniewicach ul. Czerwona 11 działka nr 642/3 w obrębie nr 3.

Przedsięwzięcie to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019  r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwagi, wyjaśnienia, wnioski i inne dowody w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

- w formie pisemnej – na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

- ustnie do protokołu - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój nr 120, w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 800-1600;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o sługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.) na e-mail: m.rdest@um.skierniewice.pl

 

Jednocześnie informuje się, że akta sprawy są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 pokój 120 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8
00 – 1600.

 

Ponadto informujemy, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii czy dla ww. przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszcza się na okres od 30.08.2021r. do 12.09.2021 r. :

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

-na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice

-w pobliżu miejsca realizacji inwestycji

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Jan Jakimowicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia i Komunikaty.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-08-30 14:04

Dodanie artykułu - Marek Rdest

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.