Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE Nr 218.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » ZARZĄDZENIE Nr 218.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia15 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  oraz uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 369, poz. 3533 z dnia 17 grudnia 2010 roku)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Skierniewice oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Przeprowadzenie konsultacji odbywa się  w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2.
§ 4. Ogłoszenie, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od dnia 15 listopada  2021 r. do dnia 28 listopada 2021 r.

§  5. Konsultacje, o których mowa w § 1, będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza.

§ 6. Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                 Z up. Prezydenta Miasta
                                                 Jarosław Chęcielewski
                                                 Zastępca Prezydenta Miasta

 

W załącznikach znajdują się:

  • Treść zarządzenia
  • Projekt uchwały
  • Ogłoszenie
  • Formularz

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-15 13:24

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-15 13:24

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-15 13:24

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-15 13:24

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-15 13:24

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.