Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1007

Informacja o wynikach konsultacji projektu

Podtytuł: uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia  10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Skierniewice wydał w dniu 15 listopada 2021 roku Zarządzenie Nr 217.2021 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Ogłoszenie zgodnie z Zarządzeniem zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy Rynek 1, a także przy  ul. Senatorskiej 12. Konsultacje zgodnie z Zarządzeniem przeprowadzone zostały w terminie od 15 listopada do 28 listopada 2021 roku w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wykonanie Zarządzenia powierzono Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

           

 

W wyniku konsultacji wpłynęły następujące uwagi:

 

Lp.

Podmiot zgłaszający propozycje zmian

Treść opinii, uwagi lub propozycji

Stanowisko

jednostki opracowującej dokument

1.

UKS „VIS” Skierniewice

96-100 Skierniewice ul. M. Konopnickiej 5


 

§2

ust. 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o sportowcu, należy przez to rozumieć mieszkańca Skierniewic, który uprawia sport w skierniewickim stowarzyszeniu sportowym i przyczynia się do promocji Miasta Skierniewice lub Polski

 

ust.2.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane trenerowi za pracę z osobami  określonymi w §2 ust.1,

który trenuje sportowców ze  skierniewickiego stowarzyszenia sportowego na terenie Miasta Skierniewice i przyczynia się do promocji Miasta Skierniewice lub Polski

 

§4 Warunkiem przyznania nagród jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 3 pkt 1-4 brało udział co najmniej:

1) 5 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym, albo

2) 4 drużyny w grach zespołowych i w sztafetach

 

§ 5 Odnosi się do § 2 ust. 1 i ust. 2 gdzie proponowane są zmiany w zapisie jw.

 

§ 6 Odnosi się do §2 ust 2 gdzie proponowany jest inny zapisie jw.

 

 

uwaga uwzględniona częściowo

 

 

 

 

 

 

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

 

 

 

 

uwaga została uwzględniona

 

 

 

 

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

2.

UKS NAWA Skierniewice

ul. Kazimierza Przerwy- Tetmajera 7

Wysokość nagród sportowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice powinna obejmować tylko sporty olimpijskie lub sporty znajdujące się w systemie sportu młodzieżowego lub została zróżnicowana na sporty olimpijskie i nie olimpijskie (nie olimpijskie – 50% kwoty sportów olimpijskich)

- powinno zostać uwzględnione zróżnicowanie kwotowe co do poziomu rywalizacji - nie można zrównać Mistrzostw Polski Seniorów i Mistrzostw Polski Młodzików, rywalizacja w ramach OOM nie może mieć niższej wartości niż Mistrzostwa Polski Młodzików

- uwzględnić w regulaminie - ustanowienie Rekordu Świata, Rekordu Europy, Rekordu Polski (ustanowienie Rekordu nie jest równoznaczne zajęciem określonego w regulaminie miejsca w określonym poziomie rywalizacji).

 

uwaga nie została uwzględniona

 

3.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Odział w Skierniewicach

96-100, Skierniewice, ul. B. Prusa 6a

§ 4. Warunkiem przyznania nagród jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 3 pkt 1-4 brało udział co najmniej:

1) 5 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym, albo

2) 4 drużyny w grach zespołowych. – wykreślenie

 

§ 10 1. Wniosek o przyznanie nagród pieniężnych lub wyróżnień należy złożyć na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

5) Potwierdzenie, że sport lub konkurencja obejmuje swoim zasięgiem co najmniej 8 województw lub co najmniej 25 klubów sportowych (Oświadczenie nr 4). – wykreślenie

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

 

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

4.

ASW TIGER

ul. Jasna 30

§1 Ze względu na zwiększona liczbę odbiorców – przyznawać nagrody dwa razy w roku, ewentualnie raz

 

§2 sportowiec powinien reprezentować klub ze Skierniewic, w wyjątkowych okolicznościach Prezydent może przyznać osobie która, reprezentuje klub spoza miasta- według własnego uznania

 

§8 skoro można przyznawać amatorom za wyniki – nie wszystkie zawody w których będą brali udział będą podlegały pod jakikolwiek związek

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

 

uwaga nie została uwzględniona

 

5.

MMKS

,,WOJOWNIK" Skierniewice

ul. Kazimierza Przerwy- Tetmajera 7

- przyznanie nagrody jeden raz w pierwszym i w drugim półroczu za największy wynik sportowy uzyskany przez zawodniczkę/ka

- wnioski zgłoszeniowe podpisują osoby upoważnione w statucie danego klubu / stowarzyszenia oraz trener prowadzący.

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

                                                                 z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                                 Jarosław Chęcielewski

                                                                                                           Zastępca Prezydenta Miasta