Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1012

ZARZĄDZANIE NR 253.2021

Podtytuł: w sprawie rocznego planu kontroli przewoźników drogowych, którym Prezydent Miasta Skierniewice udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na rok 2021.

ZARZĄDZANIE NR 253.2021
PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 28 grudnia 2021 r.


w sprawie rocznego planu kontroli przewoźników drogowych, którym Prezydent Miasta Skierniewice udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na rok 2021.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),  art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz.919  z późn. zm.), art. 43 ust. 7 ustawy z dnia  6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się  roczny plan  kontroli  przewoźników drogowych, którym Prezydent Miasta Skierniewice udzielił: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 


                                                                                                   Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                    Jarosław Chęcielewski
                                                                                                  Zastępca Prezydenta Miasta