Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/102

Zarządzenie nr 19.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie przyznania stypendium kulturalnego 2021

Zarządzenie Nr 19

Prezydent Miasta Skierniewice

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie przyznania stypendium kulturalnego 2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2020.0.713 t.j.) w związku z uchwałą nr XLVI/7/2018
Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 659) zarządza się, co następuje:

 

§1

Przyznaje się stypendium kulturalne w 2021 roku następującym osobom:

  1. I............. – w wysokości 1000,00 zł;

  2. S............. - w wysokości 1000,00 zł;

  3. K............. - w wysokości 1000,00 zł.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk