Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/104

Postanowienie NR 4/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH I

Podtytuł: dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a i § 4a oraz art. 384 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Skierniewice - Adama Moskwy wybranego w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 14 - KW RAZEM DLA SKIERNIEWIC, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie Zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Łódzkiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Skierniewice.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Przez upływ terminu złożenia skargi należy zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I


Leszek Steć