Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1045

Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice

Prezydent Miasta Skierniewice

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych

do opiniowania ofert złożonych

w otwartym konkursie ofert ogłoszonych zarządzeniem Nr 254.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2022 roku z zakresu:

 

 

  1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie i podlegających wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
  2. Kandydatury osób można zgłaszać pisemnie do dnia 14 stycznia 2022 r. do godz. 16.00  w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych ul. Senatorska 12,                   96-100 Skierniewice pokój nr 108 i 124.
  3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice  pokój nr  108 i 124.
  4. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu.
  5. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem.
  6. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:
  1. zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  2. zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.
  1. Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członka komisji konkursowych spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonania wyboru.
  2. Prezydent Miasta Skierniewice w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.        

                                                                                 

                                                                                                     

z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                          Anna Walczak

                                                                                              Naczelnik Wydziału Rozwoju                                                                                              Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych

W załącznikach: