Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1105

Zarządzenie Nr 22.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz 1372 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) i uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 5909) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2022 rok.

                                                                               § 2

Wykaz Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, którym Prezydent Miasta Skierniewice przyznał dotację celową z zakresu sportu, stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

                                                                               § 3

Klub Sportowy lub Stowarzyszenie otrzymujące dotację celową z zakresu sportu, zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji wniosku o przyznaną dotację celową z zakresu sportu na 2022 r., która stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Do aktualizacji należy dołączyć tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce).

                                                                                 § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

                                                                                 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                      Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

 W załączeniu: