Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1185

Zarządzenie nr 46.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2022 roku

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.15 ust.2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz.1057 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 7.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 18 stycznia 2022 roku na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2022 r.
2.  Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Oferent zobowiązany jest niezwłocznie od daty opublikowania wyników konkursu, przekazać dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego tj. zaktualizowanej oferty, zawierającej szczegółowy harmonogram działań z adresatami zadania, podpisanej przez osoby upoważnione oraz w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru.
2. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów, o których mowa w ust. 1 przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

§ 3.

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert publikuje się poprzez jego umieszczenie:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.skierniewice.pl
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA 
Krzysztof Jażdżyk

 

W załącznikach:

- treść zarządzenia

- wyniki

- aktualizacja