Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1186

Zarządzenie Nr 47.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przyznania stypendium kulturalnego 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z uchwałą nr XLVI/7/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 659) zarządza się, co następuje:

§1
Przyznaje się stypendium kulturalne w 2022 roku następującym osobom:
1. A........... – w wysokości 900,00 zł;
2. K.......... - w wysokości 900,00 zł;
3. B.......... - w wysokości 900,00 zł;
4. M.......... - w wysokości 900,00 zł;
5. I.......... - w wysokości 1000,00 zł;
6. A.......... - w wysokości 900,00 zł;
7. K.......... - w wysokości 900,00 zł;
8. M.......... - w wysokości 900,00 zł;
9. K.......... - w wysokości 900,00 zł;
10. S.......... - w wysokości 900,00 zł;
11. N.......... - w wysokości 900,00 zł.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Jażdżyk
 
w załączniku:
- treść zarządzenia