Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1199

Informacja o wynikach konsultacji projektu

Podtytuł: „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.)

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Skierniewice wydał Zarządzenie Nr 45.2022 z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu: „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024”.

Ogłoszenie zgodnie z Zarządzeniem zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy Rynek 1, a także przy  ul. Senatorskiej 12. Konsultacje zgodnie z Zarządzeniem przeprowadzone zostały w terminie od 11 do 18 marca 2022 roku w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wykonanie Zarządzenia powierzono Sekretarzowi Miasta Skierniewice.         

 W terminie do 18 marca 2022 r. włącznie odnotowano 31 wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.skierniewice.pl) i stronę internetową Urzędu Miasta Skierniewice (www.skierniewice.eu), na których zamieszczony był konsultowany projekt Programu.

Nie wpłynęły żadne uwagi do projektu.

 

 

                                                                                              z up. Prezydenta Miasta

                                                                                              Jarosław Chęcielewski

                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta

W załączeniu: