Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1222

Zarządzenie Nr 20.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 i poz.1834,) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 17.2011 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 16 lutego 2011 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 62.2013 z dnia 23 maja 2013, Nr.11.2014 r., z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr 1.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r., Nr 6.2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 21.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku, Nr 38.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., Nr 6.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

 

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

 

W załącznikach znajdują się: