Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1304

Zarządzenie Nr 69.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 4 ust. 1 i ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę przeznaczoną na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok w wysokości 1 900 000 zł, z czego:

  1. przeznacza się 760 000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
  2. przeznacza się po 285 000,00 zł na projekty o charakterze lokalnym, na każdy z czterech rejonów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                   Z up. Prezydenta Miasta

                                                                   Jarosław Chęcielewski

                                                                                            Zastępca Prezydenta Miasta

 

W załączniku: