Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1312

Zarządzenie Nr 74.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu pod nazwą „Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice na 2023 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 11 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących wydzielonej części wnoszonego przez Prezydenta Miasta Skierniewice projektu budżetu Miasta Skierniewice, zwanej dalej Budżetem Obywatelskim Miasta Skierniewice na 2023 rok.

§ 2. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice

§ 3 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Skierniewice.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

            Jarosław Chęcielewski

           Zastępca Prezydenta Miasta

 

W załączeniu: