Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/146

Klauzula informacyjna - Powołanie składów rad nadzorczych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przy powoływaniu składów rad nadzorczych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice

 

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Prezydent Miasta Skierniewice
adres pocztowy: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.

Kontakt do wyznaczonego przez Administratora Inspektora Danych Osobowych:

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice e-mail: iod@um.skierniewice.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

przeprowadzenia czynności w celu wyłonienia składów rad nadzorczych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

wyrażona zgoda na przetwarzanie.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:   dane wskazane w kwestionariuszu osobowym kandydata na członka rady nadzorczej spółki Miasta Skierniewice.

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom realizaującym usługi pocztowe; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

10 lat od zakończenia funkcji w radzie nadzorczej

Ma Pani/Pan prawo do:

  • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • wnioskowania ograniczenie przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia czynności w celu wyłonienia składów rad nadzorczych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.