Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/147

Postanowienie Nr 7/2021 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

Podtytuł: z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Miasta Skierniewice, którego mandat wygasł

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z postanowieniem Nr 4/2021 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Skierniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 621)

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wstąpienie w miejsce radnego - Adama Moskwy, którego mandat wygasł kandydatki z tej samej listy – Justyny Łukasik, która w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 14 – KW RAZEM DLA SKIERNIEWIC w wyborach do Rady Miasta Skierniewice, które odbyły się 21 października 2018 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie Zainteresowanej i przesyła Wojewodzie Łódzkiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Skierniewice.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Skierniewicach I

Leszek Steć