Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/16

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 149), ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice, z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

 1. przyjmowanie Interesantów przez pracowników Urzędu następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem Wydziału właściwego do załatwienia sprawy. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika Urzędu potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu,
 2. przybycie Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem Urzędu, może skutkować odmową zgody na wejście Interesanta na teren Urzędu,
 3. osoby wchodzące na teren Urzędu są obowiązane stosować środki do dezynfekcji rąk, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
 4. przez cały czas trwania wizyty w Urzędzie Interesant zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
 5. dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących Interesantów),
 6. na terenie Urzędu wraz z umówionym Interesantem mogą przebywać osoby trzecie, tylko w przypadku gdy ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy,
 7. na terenie Urzędu obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników Urzędu - wymagane jest zachowanie 2m odległości między Interesantem a pracownikiem Urzędu,
 8. w trakcie przebywania na terenie Urzędu Interesant ma obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż umówione stanowisko obsługi,
 9. Interesant powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie,
 10. umówiona wizyta w Urzędzie nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Opłaty i należności będą mogły być bezpośrednio regulowane w kasie Urzędu Miasta, jednakże ze względów bezpieczeństwa w pierwszej kolejności prosimy o dokonywanie płatności drogą elektroniczną (numery rachunków są dostępne w BIP, zakładka: konta bankowe).

Godziny pracy Urzędu: 8.00 –16.00

Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów Urzędu Miasta Skierniewice:

 1. korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, ponadto wszelkie podania i wnioski można wrzucać do specjalnej skrzynki podawczej, która została ustawiona przy wejściu do Ratusza,
 2. kontakt z Biurem Obsługi Interesanta tel. 46 834-51-66,
 3. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (epuap.gov.pl),
 4. telefoniczny lub e-mail z poszczególnymi wydziałami/referatami Urzędu Miasta (numery telefonów i adresy e-mail do wydziałów/referatów są dostępne na stronie internetowej Ratusza).

Wszystkich Mieszkańców proszę o rozwagę i ograniczenie wizyt w Urzędzie.

 

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Jażdżyk