Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1785

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność gminy miasta Skierniewice położonych w granicach administracyjnych Miasta Skierniewice.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 27 października 2022 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność gminy miasta Skierniewice położonych w granicach administracyjnych Miasta Skierniewice.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz.672, z późn. zm.)

                                                       informuję

mieszkańców miasta Skierniewice, że na okres 60 dni to jest od dnia 27 października 2022 r. do dnia 26 grudnia 2022 r. został wyłożony do publicznego wglądu Projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa stanowiących własność gminy miasta Skierniewice położonych na ternie miasta Skierniewice.

Z Projektem Uproszczonego Planu Urządzania Lasu można się zapoznać w Urzędzie Miasta Skierniewice, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Senatorska 12, I piętro, pokój 120, w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 800 – 1600.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu planu to jest od dnia 27 października 2022 r. do dnia 26 listopada 2022 r. można składać zastrzeżenia i wnioski do wykonanego projektu planu urządzania lasu na adres:

Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, 96 -100 Skierniewice.

Decyzję w sprawie uznania lub nieuznania złożonych zastrzeżeń i wniosków wydaje Prezydent Miasta Skierniewice.

Uproszczony plan stanowi podstawę do naliczenia podatku leśnego.

Informuję ponadto, że projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany zostały przez Agencję CEZAR Pracownię Urządzania Lasu w Mińsku Mazowieckim ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Z up. Prezydenta Miasta

Eugeniusz Góraj

Zastępca Prezydenta Miasta