Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1787

Zarządzenie Nr 236.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1a) oraz art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuję Zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

 

Przewodniczący Zespołu:

 1. Eugeniusz Góraj –  Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

 1. Karolina Sałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

Członkowie:

 1. Łukasz Paruzel – Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach;
 2. Barbara Jarczewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach;
 3. Dariusz Boguszewski – Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice;
 4. Grażyna Gruchała – Naczelnik Wydziału Inwestycji Kubaturowych Urzędu Miasta Skierniewice;
 5. Mirosław Kubik – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta         Skierniewice;
 6. Zbigniew Sawicki – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Śródków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice;
 7. Barbara Tracz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice;
 8. Anna Traczyk – Naczelnik Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Skierniewice;
 9. Zbigniew Zagawa – Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice;
 10. Piotr Zawadzki – Naczelnik Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska;
 11. Milena Dudzińska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 

2. Członkowie Zespołu powoływani i odwoływani są w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

   

Z up. Prezydenta Miasta       

 Jarosław Chęcielewski

Zastępca Prezydenta Miasta

 

W załączeniu: